No­get at ar­bej­de med

BT - - SUPERLIGA -

DER ER MAS­SER af go­de for­kla­rin­ger på, hvor­for til­sku­er­tal­le­ne fal­der. For­skel­li­ge for­kla­rin­ger fra de en­kel­te klub­ber, der hver isa­er sik­kert er go­de nok. Jeg tror da, det har en ne­ga­tiv be­tyd­ning for til­sku­er­tal­let i Par­ken, at fle­re af FC Kø­ben­havns kam­pe end nor­malt på grund af hol­dets del­ta­gel­se i Cham­pions Le­ague er ble­vet spil­let om lør­da­gen og ik­ke om søn­da­gen. Jeg er slet hel­ler ik­ke i tvivl om, at Es­b­jergs til­sku­er­ned­gang skyl­des de dår­li­ge re­sul­ta­ter. Og så er der dem, der har haft fle­re hjem­me­kam­pe end de an­dre i in­du­stri­fe­ri­en.

Men uan­set, hvor go­de for­kla­rin­ger, de en­kel­te klub­ber har, kan de ik­ke flyt­te det fak­tum, at 11 af de 12 klub­ber, der og­så spil­le­de i Su­per­liga­en sid­ste år, har op­le­vet til­ba­ge­gang i til­sku­er­tal­let. En fa­el­les for­kla­ring på den gen­nem­snit­li­ge til­sku­er­ned­gang er gi­vet­vis, at lan­dets bed­ste ra­ek­ke er ble­vet ud­vi­det med klub­ber, der nor­malt har la­ve til­sku­er­tal, og at det grund­spil, der le­der frem mod slut­spil­let, har ka­rak­ter af en halv­li­ge­gyl­dig mel­lem­reg­ning, in­den det for al­vor bli­ver vig­tigt. DET ER ET se­ri­øst pro­blem, som jeg hå­ber, klub­ber­ne in­ter­nt ta­ger me­re al­vor­ligt, end de gør ek­ster­nt, og det er en god be­gyn­del­se, at der – som Di­vi­sions­for­e­nin­gens di­rek­tør, Claus Thom­sen, for­le­den for­tal­te her i BT – er et ini­ti­a­tiv på vej for at ha­e­ve til­sku­er­tal­le­ne i Su­per­liga­en. Men der er og­så lang vej, for bran­det er al­vor­ligt ud­for­dret.

En­hver kan se, at det ik­ke er på kva­li­te­ten, Su­per­liga­en skal kon­kur­re­re med ma­ge­lig­he­den på so­fa­en og de stør­re liga­er i ud­lan­det, og man­ge kam­pe lig­ger på helt umu­li­ge tids­punk­ter i lø­bet af ugen. Hvad er in­ci­ta­men­tet til at kom­me på sta­dion? Na­er­hed, til­hørs­for­hold, ven­ska­ber? Ja. Op­le­vel­ser? Ja. Men i så fald er der ik­ke me­get an­det at kom­me ef­ter, end det, der sker på ba­nen, og som jo alt­så fås end­nu bed­re man­ge an­dre ste­der. DET FØ­LES, SOM om jeg li­ge så godt kun­ne ha­ve skre­vet det her for 10 år si­den. Det gjor­de jeg mu­lig­vis og­så. For op­le­vel­sen på sta­dion har ik­ke ryk­ket sig ret me­get si­den den­gang. Der er kom­met storska­er­me op, ja, og folk har få­et in­ter­net på te­le­fo­nen. Men der­u­d­over? Må­ske en ma­skot og en hop­pe­borg til bør­ne­ne. Sta­dion­pøl­sen le­ver sta­dig til be­sked­ne 30-40 kro­ner. Men che­er­le­a­de­ren er de fle­ste ste­der død.

En kol­le­gas ven lag­de i går et bil­le­de på Fa­ce­book af sin bil­let fra FC Kø­ben­havn-Vi­borg: 185 kr. plus 40 kr. i ge­byr, og så var han lyn­hur­tigt kom­met af med 225 kr. Til gen­ga­eld var der kolt vand i ha­ner­ne på toilet­tet.

Det vil­le va­e­re uret­fa­er­digt, hvis FC Kø­ben­havn nu stod til­ba­ge som den sto­re skurk. Det er trods alt dem, der har flest til­sku­e­re, og de­res fans bli­ver of­te­re end de fle­ste be­løn­net med en sejr. Pri­ser­ne er hel­ler ik­ke uri­me­li­ge, hvis man ser på sam­men­lig­ne­li­ge liga­er som den bel­gi­ske og sven­ske. Den sam­le­de pak­ke er ba­re ik­ke at­trak­tiv nok. BTs SPORTSCHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.