Gi­ver ik­ke op

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STØT­TE

Det lig­ger end­nu ik­ke fast, hvor­når de sid­ste run­der af den bra­si­li­an­ske liga, der lig­ger stil­le på grund af ka­ta­stro­fen, bli­ver gen­nem­ført. Cha­peco­en­se lig­ger pt. på ni­en­de­plad­sen.

Den nye sa­e­son be­gyn­der i maj. På det tids­punkt hå­ber Cha­peco­en­se at kun­ne fin­de spil­le­re nok til at stil­le med et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt hold. Og hja­el­pen kan kom­me fra en uven­tet kant. Vil lå­ne klub­ben spil­le­re I en fa­el­les ud­ta­lel­se til­by­der Cha­peco­en­ses ri­va­ler i den bra­si­li­an­ske liga, at klub­ben kan lå­ne spil­le­re gra­tis.

»Det er det mind­ste, vi kan gø­re for at byg­ge den­ne or­ga­ni­sa­tion op igen samt den del af bra­si­li­ansk fod­bold, som gik tabt,« skri­ver klub­ber­ne.

De bra­si­li­an­ske liga­holds ge­stus va­ek­ker min­der om flyka­ta­stro­fen i Mün­chen i 1958, hvor fle­re Man­che­ster Uni­ted-spil­le­re mi­ste­de li­vet. Her til­bød bå­de Li­ver­pool og Not­ting­ham Fo­rest at ud­lå­ne spil­le­re til ri­va­ler­ne.

Sam­ti­dig fo­re­slår de øv­ri­ge bra­si­li­an­ske klub­ber, at Cha­peco­en­se skal va­e­re fre­det i den bed­ste ra­ek­ke i de na­e­ste tre sa­e­so­ner. Ba­re tre af 25 spil­le­re over­le­ve­de flystyr­tet i Co­lom­bia, da hol­det var på vej til den før­ste af to fi­na­le­kam­pe mod Altéti­co Na­cio­nal i Co­pa Su­da­me­ri­ca­na.

Og sym­pa­tien strøm­mer ind til den tra­ge­di­e­ram­te klub. Tirs­dag fo­re­slog At­léti­co Na­cio­nal at til­de­le det bra­si­li­an­ske hold tit­len som vin­der af po­kal­tur­ne­rin­gen 2016.

De tre over­le­ven­de spil­le­re er iden­ti­fi­ce­ret som den 27-åri­ge for­svars­spil­ler Alan Rus­chel, den 24-åri­ge re­ser­ve­ke­e­per Jak­son Rag­nar Fol­l­mann samt den 31-åri­ge for­svars­spil­ler He­lio Zam­pi­er Ne­to. Hårdt sår­e­de Den 31-åri­ge må­l­mand Marcos Da­ni­lo Pa­di­lha over­le­ve­de og­så sel­ve flystyr­tet, men dø­de se­ne­re på vej til ho­spi­ta­let. De tre øv­ri­ge er al­le hårdt sår­et. Fol­l­mann har få­et am­pu­te­ret sit høj­re ben, mens Rus­chel har bra­ek­ket ryg­gen og er ble­vet ope­re­ret.

Cha­peco­en­se blev stif­tet så sent som i 1973 og har de se­ne­ste år ta­get skrid­tet op fra en ano­nym til­va­e­rel­se i de la­ve­re di­vi­sio­ner og etab­le­ret sig på hø­je­ste ni­veau.

Det er end­nu uvist, hvad der pra­e­cist for­år­sa­ge­de tirs­da­gens flystyrt. Men der spe­ku­le­res i, at fly­et løb tør for bra­end­stof.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.