’Jeg er ik­ke død, jeg er helt klar’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN­DE­LIG TIL­BA­GE Jeg er ik­ke død, jeg er helt klar. Or­de­ne kom­mer fra gol­fi­ko­net Tiger Woods, der i af­ten gør co­me­ba­ck ef­ter en tur­ne­rings­pau­se på me­re end 460 da­ge.

Al­drig før har ver­dens­rang­li­stens num­mer 898 få­et så stor op­ma­er­k­som­hed, som det vil bli­ve til­fa­el­det, når den 14-fol­di­ge ma­jor­vin­der er blandt de 18 del­ta­ge­re i PGA-tur­ne­rin­gen Hero Wor­ld Chal­len­ge, som Woods selv er med til at ar­ran­ge­re på Ba­ha­mas.

»Det vil na­er­me sig hyste­ri,« vur­de­rer kom­men­ta­tor på Vi­a­sat Henrik Knud­sen.

Men hvil­ken sport­s­lig for­fat­ning, Woods kom­mer til­ba­ge i ef­ter ska­der og to ry­go­pe­ra­tio­ner, er det sto­re spørgs­mål. Tiger har gjort ting, som na­e­sten er over­men­ne­ske­li­ge, så hvis no­gen kan kom­me til­ba­ge, er det ham

Woods hav­de al­le­re­de pla­ner om co­me­ba­ck i ok­to­ber, men da meld­te han i sid­ste øje­blik af­bud til tur­ne­rin­gen i San Fran­ci­sco, da han ik­ke føl­te sig helt klar.

»Det var en god be­slut­ning. Da hav­de jeg kun en hånd­fuld slag. Nu har jeg spil­let me­re golf og kan slå al­le slag, når det er på­kra­e­vet,« si­ger Woods iføl­ge The Gu­ar­di­an. En spe­ci­el spil­ler Dan­ske Sø­ren Kjeld­sen, der søn­dag tri­um­fe­re­de med Thor­b­jørn Ole­sen ved Wor­ld Cup of Golf, tør ik­ke af­skri­ve Woods.

»Jeg har og­så prø­vet at stå i en si­tu­a­tion, hvor krop­pen ik­ke vil det, som ho­ve­d­et be­der om. Jeg sy­nes, at jeg er kom­met igen­nem det, og Tiger har gjort ting, som na­e­sten er over­men­ne­ske­li­ge, så hvis no­gen kan kom­me til­ba­ge, er det ham.«

»Det vil over­ra­ske mig, hvis han ik­ke kom­mer til­ba­ge og vin­der mini­mum én ma­jor me­re.«

»Der er ba­re no­get i hans dna med styr­ke og in­ten­si­tet, der gør, at jeg sag­tens kan se ham kom­me til­ba­ge og bry­de igen­nem, for han er fan­de­me spe­ci­el,« si­ger Kjeld­sen, der ik­ke del­ta­ger på Ba­ha­mas.

Og­så Leif Nyholm, der er Vi­a­sat Golf-kom­men­ta­tor og tid-li­ge­re tra­e­ner for Tho­mas Bjørn, har sto­re for­vent­nin­ger. Han me­ner ik­ke, at Woods vil­le stil­le op til co­me­ba­ck, hvis der var ri­si­ko for at fal­de igen­nem. Skal hol­de sig fri af ska­der Men de til­ba­ge­ven­den­de pro­ble­mer med ryg og knae vil iføl­ge Nyholm bli­ve af­gø­ren­de.

»Und­går han et nyt ska­des­hel­ve­de, for­ven­ter jeg, han kom­mer til­ba­ge i top-10 i ver­den. Kom­mer han først derop, er der in­gen gra­en­ser for, hvad han kan. Det er me­re et spørgs­mål, om han kan hol­de sig rask, end om han kan spil­le golf,« vur­de­rer Nyholm.

Tiger Woods vandt se­ne­st en ma­jor­ti­tel i 2008. Si­den fulg­te skan­da­ler med ut­ro­skab, og i de se­ne­ste år har ska­der sat ham til­ba­ge i jag­ten på nye tri­um­fer.

Sø­ren Kjeld­sen ser frem til gen­sy­net og tror, at de fle­ste kon­kur­ren­ter har sav­net Woods i fel­tet.

»Han brin­ger no­get til sporten, som in­gen af de an­dre har for­må­et at gø­re si­den. Uan­set hvor go­de man­ge af de nye er, var der en X-fak­tor over Tiger, ly­der det fra Kjeld­sen.

Med si­ne 14 ma­jor-tit­ler er Tiger Woods i det re­gi kun over­gå­et af Ja­ck Ni­ck­laus med 18. Woods vandt si­ne 14 ma­jor-tit­ler i pe­ri­o­den fra 1997 til 2008 1997, 2001, 2002, 2005 2000, 2002, 2008 2000, 2005, 2006 1999, 2000, 2006, 2007 79 (Sam Sne­ad har vun­det flest med 82) 40 (Se­ve Bal­leste­ros har vun­det flest med 50)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.