DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I går blev det så of­fi­ci­elt, at Jakob Mi­chel­sen for­la­der Søn­derjy­ske til års­skif­tet for at bli­ve tra­e­ner i Ham­m­ar­by.

De før­ste book­ma­ke­re er al­le­re­de nu ude med od­ds på, hvem der bli­ver hans af­lø­ser, og her pe­ger pi­len i ret­ning af Al­lan Kuhn.

I går star­te­de Henrik Pe­der­sen el­lers som book­ma­ker­nes fa­vo­rit, men ret hur­tigt blev han over­ha­let af Al­lan Kuhn, der li­ge nu er fa­vo­rit i tre gan­ge pen­ge­ne hos Dan­ske Spil mod od­ds 4,00 på Henrik Pe­der­sen.

»Han er en åben tra­e­ner, som står for nog­le af de dy­der, som de snak­ker me­get om i Søn­derjy­ske: Hårdt ar­bej­de og ener­gi. Der­u­d­over har han selv­føl­ge­lig stort kend­skab til det skan­di­na­vi­ske spil­ler­mar­ked, hvil­ket er vig­tigt, hvis man skal ar­bej­de i en klub, der tra­di­tio­nelt har stor ud­skift­ning i spil­ler­trup­pen,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.