Lap­pe­løs­nin­gen blev per­ma­nent

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GARETH SOUTHGATE

FØDT: FØDESTED: CIVILSTAND:

3. sep­tem­ber 1970 (46 år) Wat­ford, Eng­land Gift med Ali­son, med hvem han har to børn.

EN­GELSK LANDSTRAENER:

Si­den 27. sep­tem­ber 2016

KAR­RI­E­RE SOM TRA­E­NER:

Mid­dles­brough (2006-09) og det en­gel­ske U21-lands­hold (2013-16)

KAR­RI­E­RE SOM SPIL­LER:

Crystal Pa­la­ce (1988-95), Aston Vil­la (1995-01) og Mid­dles­brough (2001-06)

LANDSHOLDSKARRIERE:

57 kam­pe og to mål for Eng­land (1995-04). STOR OP­GA­VE To sej­re og to uaf­gjor­te kam­pe var nok for lap­pe­løs­nin­gen Gareth Southgate til at over­be­vi­se det en­gel­ske fod­bold­for­bund (FA) om, at han er den ret­te mand til op­ga­ven på den lan­ge ba­ne. I går of­fent­lig­gjor­de FA på sin hjem­mesi­de, at for­bun­det har ud­sty­ret den tid­li­ge­re U21-landstraener med en per­ma­nent kon­trakt som en­gelsk landstraener ga­el­den­de fi­re år frem til som­me­ren 2020.

»Jeg er me­get stolt over at bli­ve ud­na­evnt som Eng­lands landstraener. Men jeg er og­så be­vidst om, at én ting er at få job­bet, nu skal det og­så ud­fø­res med suc­ces,« si­ger Southgate til for­bun­dets hjem­mesi­de.

Der­med er der bun­det knu­de på ryg­ter­ne om, hvem der skal stå i spid­sen for Eng­land de kom­men­de år. Af­lø­ste ef­ter skandale Den tid­li­ge­re lands­holds­for­sva­rer stod i spid­sen for na­tio­nens U21hold i tre år, in­den han i slut­nin­gen af sep­tem­ber i år blev hid­kaldt til A-lands­hol­det, da Sam Al­lar­dy­ceskan­da­len ko­ste­de den ny­ligt an­sat­te landstraener job­bet.

The Daily Te­le­graph af­slø­re­de med skjult ka­me­ra Al­lar­dy­ce i at rå­d­gi­ve en ra­ek­ke jour­na­li­ster for­kla­edt som for­ret­nings­ma­end i at fu­ske med trans­fer­reg­ler­ne hos FA. Og det ko­ste­de Al­lar­dy­ce job­bet ef­ter blot én kamp i spid­sen for det en­gel­ske lands­hold. Hans tid som en­gelsk landstraener va­re­de blot i 67 da­ge.

Alt imens Southgate blev ka­stet ind i det, der of­te be­teg­nes som ver­dens mest ef­ter­trag­te­de og hår­de­ste land­stra­e­nerjob, blev tra­e­ne­re som den net­op fy­re­de ame­ri­kan­ske landstraener Jür­gen Kl­in­s­mann samt den ty­ske sport­s­di­rek­tør Ralf Rang­ni­ck na­evnt som mu­li­ge af­lø­se­re.

Men det blev vi­ka­ren, der tog job­bet.

Southgate fik en blød start med en pligtsejr på 2-0 hjem­me over lil­le­put­ten Mal­ta, og tre da­ge se­ne­re måt­te Eng­land nø­jes med 0-0 ude mod Slove­ni­en – beg­ge kam­pe i VMkva­li­fi­ka­tio­nen. Sven­destyk­ket I novem­ber kom så det, der blev Sout­h­ga­tes sven­destyk­ke.

På hjem­me­ba­ne blev ar­vefjen­der­ne fra Skot­land slå­et med 3-0 på Wem­bley, og den kamp blev fulgt op af en stor pra­e­sta­tion mod Spa­ni­en. Eng­land før­te 2-0 ind­til kam­pens sid­ste mi­nut, men Spa­ni­en fik 2-2.

Na­e­ste kamp er 22. marts, en test­kamp ude mod Tys­kland, in­den Eng­land fi­re da­ge se­ne­re spil­ler kva­li­fi­ka­tions­kamp hjem­me mod Li­tau­en.

Southgate nå­e­de selv 57 land­skam­pe for det en­gel­ske lands­hold fra 1995 til 2004, men på trods af ad­skil­li­ge go­de pra­e­sta­tio­ner hu­skes han bedst for sit bra­end­te straf­fes­park mod Tys­kland i EM-se­mi­fi­na­len på hjem­me­ba­ne til­ba­ge i 1996. Et øje­blik, der er ned­fa­el­det i den ef­ter­hån­den tri­ste en­gel­ske lands­holds­hi­sto­rik. Nu får Southgate så mu­lig­he­den for at ret­te op på for­ti­den med det stør­ste tra­e­nerjob i Eng­land. Det kan han pas­sen­de be­gyn­de på ved at fø­re Eng­land til VM-slut­run­den i 2018 i Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.