Al­der­s­ra­cis­me

BT - - NYHEDER -

FY­RET enormt godt,« sag­de han på et pres­se­mø­de ons­dag. Men sand­he­den er knap, ro­sen­rød, in­drøm­me­de Ber­tel Haar­der i af­tes, da han mød­te BT til re­pre­mi­e­ren på ’Nød­dek­na­ek­ke­ren’ i Ti­vo­li.

»Jeg sy­nes ik­ke, man skal ly­ve, så jeg vil ik­ke skju­le, at jeg ger­ne vil­le ha­ve fort­sat – jeg syn­tes, jeg var godt i gang,« sag­de Ber­tel Haar­der.

»Der skul­le jo fi­re ud, så han (Løk­ke, red.) ta­ger de fi­re ae­ld­ste – det er al­der­s­ra­ci­stisk ...« sag­de den tid­li­ge­re kul­tur­mi­ni­ster med hen­vis­ning til to af de an­dre tid­li­ge­re mi­ni­stre, der fik en fy­re­sed­del – nem­lig be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen, 67, og trans­port­mi­ni­ster Hans Chr. Sch­midt, 63. Hel­ler ik­ke den 41-åri­ge Pe­ter Chri­sten­sen fik lov til at fort­sa­et­te som for­svars­mi­ni­ster.

»Jeg vil­le ger­ne ha­ve fort­sat, men det er en dej­lig ud­for­dring, jeg har få­et, og jeg går til det med fuld mu­sik.«

Ber­tel Haar­der be­gyn­der på sit nye job den 1. sep­tem­ber, og med det føl­ger et ’pragt­fuldt’ hus med ud­sigt over Flens­borg Fjord.

»Når jeg nu ik­ke kun­ne fort­sa­et­te (som mi­ni­ster, red.), så er det no­get, jeg er me­get glad for,« kon­klu­de­re­de han. Pla­ster på sår­et Iføl­ge Ber­tel Haar­der fik han til­budt job­bet i Flens­borg, hvor han er født og op­vok­set, sam­ti­dig med at han fik for­talt af Løk­ke, at han var nødt til at gi­ve mi­ni­ster­po­sten til Li­be­ral Al­li­an­ce. »Ja, det må man si­ge. Og det fik de

BLÅ BOG Ber­tel Haar­der blev født på Røns­ho­ved Højsko­le ved Flens­borg Fjord, hvor hans far var for­stan­der. Han fik sin før­ste mi­ni­ster­post i 1982, hvor han blev ud­na­evnt til un­der­vis­nings­mi­ni­ster. En post, som han be­stred i i alt 15 år. Haar­der har og­så va­e­ret blandt an­det an­dre jo ik­ke...,« med­gav han. Al­li­ge­vel kan den nu tid­li­ge­re mi­ni­ster ik­ke si­ge sig fri for at fø­le sig lidt snydt.

»Jeg kun­ne jo vaere ble­vet valgt til Fol­ke­tin­gets for­mand, men så lø­ste jeg kon­flik­ten med Pia Kja­ers­gaard og Dansk Fol­ke­par­ti ved, at jeg selv fo­re­slog at bli­ve kul­tur- og kir­ke­mi­ni­ster i ste­det.

Men det hav­de jeg ik­ke gjort, hvis jeg hav­de vidst, at det kun var for 17 må­ne­der.

Så det tror jeg og­så ind­gik i over­vej­el­ser­ne (om job­bet i Flens­borg, red.) at jeg var ble­vet snydt...« forsk­nings-, in­te­gra­tions-, in­gen­rigsog sund­heds­mi­ni­ster. Da Ber­tel Haar­der for­lod Kul­tur- og Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et man­dag, hav­de han va­e­ret mi­ni­ster i pra­e­cis 7.904 da­ge. Han er den mi­ni­ster, der har sid­det la­engst si­den 1901.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.