’Ver­den har eft

BT - - NYHEDER -

BOR­GER­KRIG Hun er ble­vet Alep­pos stem­me. Hen­de, hvis twe­ets gi­ver re­sten af ver­den et ind­blik i li­vet på godt og ondt i den by, der en­gang var Sy­ri­ens stør­ste. ’Vi har ik­ke la­en­ge­re no­get hjem. Jeg er ska­det. Jeg har ik­ke so­vet. Jeg er sul­ten. Jeg øn­sker at le­ve. Jeg har ik­ke lyst til at dø’ skrev hun for­le­den. Syv-åri­ge Ba­na Ala­bed.

Hun var kun to år gam­mel, da bor­ger­kri­gen brød ud i Sy­ri­en, og tre, da den for al­vor ram­te Alep­po, som si­den har dan­net ram­men om en skån­sels­løs og blo­dig kamp om kon­trol over by­en.

Og net­op i dis­se da­ge ud­ka­em­pes dét, der kan bli­ve de af­gø­ren­de slag i re­ge­rings­styr­ker­nes kamp mod så­vel den bro­ge­de flok af op­rørs­styr­ker som den pri­ma­e­re fjen­de, IS, der har be­sat om­rå­det nord for by­en.

Un­der de vold­som­me kam­pe og mas­si­ve bom­bar­de­men­ter af den øst­li­ge del af Alep­po - som er den del, op­rørs­styr­ker­ne har be­lej­ret - er det iføl­ge FN de se­ne­ste da­ge lyk­ke­des 30.000 men­ne­sker at flyg­te til den re­ge­rings­kon­trol­le­re­de del af by­en. Kon­stant bom­be­regn Men 200.000 børn, un­ge og gam­le er sta­dig fan­get i øst-Alep­po un­der den kon­stan­te bom­be­regn, og FN fryg­ter, at by­de­len for­vand­les til en stor grav­plads.

Ale­ne i ons­dags blev mindst 51 ci­vi­le - her­un­der syv børn - dra­ebt un­der de­res for­søg på at flyg­te i sik­ker­hed.

Iføl­ge den sy­ri­ske la­e­ge Hamza alKha­tib, som ar­bej­der på øst-Alep­pos ene­ste ho­spi­tal, er si­tu­a­tio­nen kri­tisk og des­pe­rat i dis­se da­ge.

»Vi har en fø­lel­se af, at ver­den har ef­ter­ladt os her for at li­de en brutal død, helt uden hja­elp. Vi kan ik­ke for­sva­re os. Vi kan ik­ke be­skyt­te sy­ge­hu­se­ne, vo­res liv, pa­tien­ter­nes liv, vo­re fa­mi­li­ers liv,« si­ger han til den nor­ske avis VG, og kal­der an­gre­be­ne ’de va­er­ste jeg har set si­den kri­gen be­gynd­te’.

Den hi­sto­ri­ske by Alep­po blev tid­ligt i bor­ger­kri­gen en af op­rø­rer­nes vig­tig­ste ba­ser og blev al­le­re­de i som­me­ren 2012 op­delt i et op­rørs­kon­trol­le­ret øst og et re­ge­rings­kon­trol­le­ret vest.

400.000 me­nes at vaere dre­vet på flugt fra i by­en, der op­rin­de­lig hav­de om­kring 2,5 mio. ind­byg­ge­re. Lig i ga­der­ne I dis­se da­ge fly­der ga­der­ne med lig. En vi­deo ud­sendt af Alep­po Me­dia Cen­ter - og ve­ri­fi­ce­ret af nyheds­bu­reau­et Reu­ters - vi­ser en søn­der­knust ung mand. Han sid­der midt i ru­i­ner­ne. Med an­sig­tet fortruk­ket i gråd.

For­an ham lig­ger to lig. Det ene af en kvin­de da­ek­ket af et ta­ep­pe. Kun et styk­ke cow­boy­buk­se­ben stik­ker ud. Og hen­des ly­se­rø­de so­k­ker med stjer­ner på.

Ved si­den af hen­de et barn. Med rø­de sne­a­kers og de­le af en bam­se stik­ken­de ud fra ta­ep­pet. Vi kan ik­ke for­sva­re os. Vi kan ik­ke be­skyt­te sy­ge­hu­se­ne, vo­res liv, pa­tien­ter­nes liv, vo­re fa­mi­li­ers liv

Iføl­ge Twit­ter-si­den #Alep­po var det den un­ge mands mor og lil­le­sø­ster. ’Ma­er­ker smer­ten’, skrev han ons­dag.

Syn og smer­ter som dem er ble­vet en del af hver­da­gen i Alep­po, hvor isa­er den lil­le be­folk­nings­grup­pe, der sta­dig er fan­get i by­ens øst­li­ge del, er gre­bet af fryg­ten for at bli­ve ramt af de tøn­de­bom­ber, mor­ter­gra­na­ter, mis­si­ler og ma­skin­ge­va­er­sal­ver, der reg­ner ned over by­de­len.

Og når man er Ba­na Ala­bed - og hen­des fa­mi­lie - fryg­ter man nu og­så at As­sads mål. Ude­luk­ken­de for­di man er Alep­pos stem­me.

»Ap­pel til ver­den - Ba­na og jeg har få­et død­strus­ler, og vi er over­be­vi­ste om, at den sy­ri­ske ha­er snart vil prø­ve at få ram på os på grund af vo­res be­ske­der til ver­den,« skrev Ba­nas mor Fa­te­mah ons­dag af­ten på dat­te­rens Twit­ter-pro­fil.

Iføl­ge de ny­e­ste op­da­te­rin­ger er beg­ge dog sta­dig i li­ve. Men bå­de de og Alep­po blø­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.