BE­TA­LER 28.500 KR. F

BT - - NYHEDER -

FØDSLER til­by­de en ser­vi­ce, som ’de­res fag­li­ge stolt­hed kun­ne stå in­de for’.

Det er ik­ke for­di, de på Det Pri­va­te Bar­sels­ho­tel i Gen­tof­te har al­ver­dens nyt fan­cy-pan­cy ud­styr, som de of­fent­li­ge sy­ge­hu­se ik­ke har. Men de har tid.

»Man fø­ler, at no­gen har tid til en,« si­ger Sop­hie Ring, der valg­te at kø­be sig to ek­stra da­ge i bar­sel­sen­gen i Gen­tof­te, da hun for tred­je gang skul­le vaere mor.

Ef­ter sin an­den fød­sel blev den 34-åri­ge gulds­med med egen bu­tik sendt hjem ef­ter få ti­mer, selv­om det hav­de va­e­ret ’en ret vold­som fød­sel’.

Da­gen ef­ter, mens hun var ale­ne og sta­dig var lidt ved si­den af sig selv, be­gynd­te hen­des søn at ka­ste sort foster­vand op, og hun gik helt i pa­nik.

»Der­for er det ba­re rart at vaere et sted, hvor no­gen kan be­ro­li­ge en,« si­ger Sop­hie Ring.

Ef­ter tred­je fød­sel for knap ti uger si­den på Hil­le­rød Sy­ge­hus blev mor og barn fi­re ti­mer ef­ter føds­len ind­lo­ge­ret på et stan­dard-va­e­rel­se på Gen­tof­te Ho­tel, hvor Det Pri­va­te Bar­sels­ho­tel le­jer sig ind. Her var der jor­de­mødre til rå­dig­hed he­le døg­net.

»For før­ste gang fun­ge­re­de am­nin­gen ba­re fra be­gyn­del­sen. Mit barn var ma­et og kun­ne sove fle­re ti­mer mel­lem hver am­ning al­le­re­de det før­ste par da­ge,« si­ger Sop­hie Ring, der med de to tid­li­ge­re børn har ka­em­pet med smer­ter og sår på bryst­vor­ter­ne i fle­re må­ne­der. ’Fød­sels­pak­ke’ til 28.500 kr. Sam­men­lagt har fød­sels­for­be­re­del­ser, am­me­vej­led­ning og de to døgn på ho­tel­let ko­stet hen­de om­kring 8.000 kr.

»Jeg er selv­sta­en­dig og har ik­ke man­ge pen­ge. Men jeg valg­te at ta­ge mig råd til det. Med to an­dre børn, den yng­ste på halvan­det, skul­le det ba­re fun­ge­re, når jeg kom hjem,« si­ger hun.

Sop­hie Ring er til­sy­ne­la­den­de ik­ke den ene­ste, der har spa­ret sam­men.

Fle­re og fle­re dan­ske­re sø­ger til­skud til pri­va­te jor­de­mo­der­til­bud, op­ly­ser sy­ge­for­sik­rin­gen ’Dan­mark’. En af de kli­nik­ker, som BT har talt med - Jor­de­mo­der­hu­set - forta­el­ler, at de er gå­et fra at vaere to jor­de­mødre for godt seks år si­den til i dag at be­ska­ef­ti­ge 11 jor­de­mødre og tre jor­de­mo­der­stu­de­ren­de.

De til­by­der f.eks. en fød­sels­pak­ke, hvor du for 28.500 kro­ner får kon­sul­ta­tio­ner og tryg­heds­scan­nin­ger ef­ter be­hov, en hot­li­ne til en jor­de­mo­der gen­nem he­le gravi­di­te­ten, jor­de­mo­de­ras­si­stan­ce un­der he­le føds­len og ef­ter­føl­gen­de to bar­sels­be­søg i hjem­met. Hård spa­rek­niv Iføl­ge me­de­jer af Det Pri­va­te Bar­sels­ho­tel er det ik­ke kun kvin­der, som har plan­lagt at be­nyt­te et pri­vat sup­ple­ment, der tjek­ker ind.

Og­så kvin­der, der er sendt hjem ef­ter føds­len, rin­ger, forta­el­ler ejer Dit­te Bach:

»I før­ste om­gang tror rig­tig man­ge, at de nok skal få de til­bud i det of­fent­li­ge. De op­da­ger først, at det ik­ke er til­fa­el­det, når de sid­der hjem­me, og bar­net el­ler de selv ik­ke har det godt. Og så er det, at de be­gyn­der at goog­le og fin­der frem til kli­nik­ker som vo­res.«

Si­den 2001 er an­tal­let af da­ge, som en mor til­brin­ger på en bar­sels­gang, fal­det støt fra 3,4 i gen­nem­snit til 2,4, vi­ser nye tal op­gjort af OECD. Der­med lig­ger Dan­mark på en sjet­te­plads over fa­er­re­st da­ge i bar­sels­sen­gen ef­ter en fød­sel sam­men­lig­net med an­dre EU-lan­de. Spa­rek­ni­ven har ta­get hårdt på bar­sels­gan­ge­ne.

Det har bl.a. be­ty­det, at Rigs­ho­spi­ta­let ef­ter nytår luk­ker sit bar­sels­ho­tel.

For­sva­ret fra Re­gion Ho­vedsta­den ly­der, at man ik­ke kan kom­me udenom jor­de­mødre­ne, når der skal fin­des bes­pa­rel­ser på 600 mio. kr. i sund­heds­va­e­se­net.

Dit­te Bach me­ner, at be­spa­rel­ser­ne er hul i ho­ve­d­et.

»I det sam­le­de reg­ne­styk­ke kan vi ba­re spa­re en mas­se pen­ge, hvis bar­selstil­bu­de­ne pri­o­ri­te­res, for­di det fore­byg­ger dy­re ge­nind­la­eg­gel­ser af spa­ed­børn og fød­sels­de­pres­sio­ner hos bå­de mor og far,« si­ger hun.

An­de­len af ge­nind­la­eg­gel­ser er da og­så ste­get i takt med, at bar­sels­sen­ge­ne er ble­vet fa­er­re. I 2007 blev 1,5 pct af de ny­fød­te børn ge­nind­lagt, mens det tal i 2015 var vok­set til 2,5 pct., vi­ser tal fra Sund­heds­da­ta­sty­rel­sen.

For en ge­ne­ra­tion si­den blev mødre­ne ik­ke sendt hjem, før am­nin­gen fun­ge­re­de, og bar­net tog på. Men så­dan er det ik­ke la­en­ge­re. Og der­for bli­ver nog­le børn sim­pelt­hen ind­lagt, for­di de ik­ke har få­et til­stra­ek­ke­lig mad.

»Og når man ge­nind­la­eg­ger et barn, er det for­di, til­stan­den er kri­tisk,« si­ger Dit­te Bach.

Ven­stres sund­heds­ord­fø­rer Ja­ne Heit­mann fast­hol­der, at re­ge­rin­gen har pri­o­ri­te­ret et løft af fø­de­af­de­lin­ger­ne med 50 mio. år­ligt med sid­ste års fi­nans­lov.

»Nye fa­mi­li­er skal ha­ve en god start på li­vet, uan­set om man va­el­ger at fø­de i of­fent­ligt el­ler pri­vat re­gi, og det er gla­e­de­ligt, at der er no­get at va­el­ge imel­lem, så den en­kel­te kvin­de kan va­el­ge det til­bud, som mat­cher hen­des øn­sker bedst.« Lot­te Rod

Vo­res of­fent­li­ge fø­de­gan­ge skal vaere så go­de, at man ik­ke fø­ler sig pres­set til at va­el­ge en pri­vat jor­de­mo­der. Vi ar­bej­der for, at der bli­ver me­re tid til na­er­va­er. Det er vig­tigt for os, at al­le fa­mi­li­er kan få en god op­le­vel­se om­kring føds­len, uan­set om de har pen­ge el­ler ej. Der­for må vi ik­ke ska­be et A- og et B-hold. Det har jeg ik­ke ta­enkt over. Men jeg kan godt for­stå, at en fa­mi­lie vil ha­ve det bedst mu­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.