OR PRI­VAT JORDEMOR

BT - - NYHEDER -

May-Britt Kat­trup Met­te Abild­gaard Per­nil­le Sch­noor Det er for­kert, hvis man skal ha­ve sin egen pri­va­te jor­de­mo­der med. Man bør kun­ne gå på ho­spi­ta­let uden at skul­le ha­ve pri­vat hja­elp med. Det må vaere et mini­mum i et vel­fa­erds­sam­fund. Det kan det li­ge pra­e­cis vaere. For de her pak­ker ko­ster så me­get, at de, der ik­ke har no­gen pen­ge, ik­ke får sam­me ser­vi­ce som dem, der har. Nej. Men det er klart, at udsu­l­ter vi sund­heds­va­e­se­net så me­get, at man er ban­ge for, hvad der skal ske med sit barn, så kan jeg godt for­stå det. FØDSELSFORBEREDELSE OG KONSULTATION FØDSELSHJAELP AM­ME/BARSELSPAKKE Pe­der Hvel­plund 12.500 kr. KOM­PLET FØDSELSHJAELP AM­ME OG BARSELSHJAELP 2.300 kr. 2.300 kr. Det er en fuld­sta­en­dig for­kert ud­vik­ling. Det bli­ver jo pen­ge­pun­gen, der af­gør, hvil­ken be­hand­ling man får. De pri­va­te kli­nik­ker bli­ver jo må­l­ret­tet de bor­ge­re, der har øko­no­misk for­må­en til det. Så det er klart, at det er det, der sker. Det be­ty­der og­så, at de kom­pli­ce­re­de for­løb en­der i det of­fent­li­ge sy­stem. Det tror jeg ik­ke. Men står man i en pres­set si­tu­a­tion, så er det klart, at det er en over­vej­el­se, man vil gø­re, hvis man har mu­lig­he­den.

Pri­va­te kli­nik­ker til­by­der for­skel­li­ge ydel­ser til gravi­de og par - bå­de før og ef­ter føds­len. Jor­de­mo­der­hu­set til­by­der f.eks. føl­gen­de: Jor­de­mo­der­kon­sul­ta­tion 1 ti­me: Fødselsforberedelse, hel dag: 8-10 kon­sul­ta­tio­ner med va­rig­hed på ½ - 1 ti­me. In­gen ven­te­tid og sam­me jor­de­mo­der hver gang. Tryg­heds­scan­nin­ger og sam­ta­le ef­ter føds­len: Sam­ta­le in­den føds­len og 5 ugers rå­dig­hed ef­ter føds­len: 22.500 kr. In­klu­siv al­le jor­de­mo­der­kon­sul­ta­tio­ner, samt am­me- og bar­sels­be­søg: 28.500 kr. f.eks. Bar­sels­be­søg i hjem­met ca. 2 ti­mer: Am­me­hja­elp i hjem­met, ca. 2 ti­mer: To hjem­me­be­søg á 2 ti­mer, samt te­le­fon­kon­sul­ta­tio­ner de tre før­ste uger ef­ter fød­sel: 6.100 kr.

Jeg sy­nes, at det of­fent­li­ge til­bud skal vaere så godt, at der ik­ke er no­gen, der er nødt til det. Hvis til­bud­det så er godt nok, og man sta­dig øn­sker no­get an­det, så kan jeg ik­ke se no­gen pro­ble­mer i det. Nej, for det er så lil­le en del af sund­heds­sek­to­ren, det ga­el­der. Al­le skal kun­ne få en god og tryg fød­sel - og det bur­de der vaere plads til med de pen­ge, vi har sat af. Det kun­ne jeg sag­tens - men jeg har al­le­re­de født uden brug af det.

Vi sy­nes grund­la­eg­gen­de, at det er fint, at der er et frit valg for bor­ger­ne. Så la­en­ge vi har et godt grundtil­bud til al­le, så skal man ha­ve fri­hed til at va­el­ge, hvil­ken løs­ning man fo­re­tra­ek­ker. Nej, så­dan sy­nes jeg ik­ke, man skal se på det. Jeg sy­nes hel­le­re, man skal fo­ku­se­re på, at når der er nog­le, der va­el­ger et pri­vat til­bud, så gi­ver det bed­re plads i det of­fent­li­ge. Prin­ci­pi­elt kun­ne jeg godt. Men jeg tror ik­ke, jeg vil­le fø­le et be­hov for det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.