Jagt på sinds­syg

BT - - NYHEDER -

KNIVDRAB svo­gers hjem på Sne­hvi­de­vej, hvor hun bo­e­de i ka­el­de­ren, for at luf­te de­res gol­den re­tri­e­ver Mag­gi. Hun var iført sin svo­gers oli­ven­grøn­ne regntøj og blå gum­mi­støv­ler.

Kort ef­ter klok­ken 19 på den kol­de, mør­ke og regn­ful­de af­ten hør­te en for­bi­pas­se­ren­de kvin­de to skrig, og ca. 10 mi­nut­ter se­ne­re fandt den 52-årig da­ek­montør Mi­cha­el Hud­le­busch den liv­lø­se Lou­i­se Borg­lit lig­gen­de i gra­es­set i El­ver­par­ken. Hun lå som et kors med ar­me­ne ud til si­den.

Hen­des mo­bil­te­le­fon lå ca. en halv me­ter fra hen­des ven­stre hånd og ly­ste i gra­es­set, har Mi­cha­el Hud­le­busch for­talt i et in­ter­view med BT.

Han ka­ste­de sig ned for at gi­ve Lou­i­se Borg­lit første­hja­elp, men for­ga­e­ves. Hun var inds­murt i blod og blev kort ef­ter er­kla­e­ret død.

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti har ik­ke haft me­get at ar­bej­de med. Et vid­ne har set en mand på om­kring 30 år lø­be ud af par­ken på ger­nings­tids­punk­tet. Da han ser vid­net, slår man­den op­gi­ven­de ud med ar­me­ne og lø­ber til­ba­ge ind i det grøn­ne om­rå­de. Man­den er al­drig fun­det og er sta­dig ef­ter­søgt.

Det er ger­nings­våb­net hel­ler ik­ke trods sto­re an­stren­gel­ser for at fin­de kni­ven – bl.a. i El­ver­par­kens sø.

Po­li­ti­et har ik­ke vil­let fri­gi­ve ob­duk­tions­rap­por­ten. Dog er det ble­vet slå­et fast, at Lou­i­se Borg­lit blev dra­ebt med et kniv­lig­nen­de vå­ben.

Hans Ton­ne­sen vil­le i går hel­ler ik­ke gi­ve op­lys­nin­ger om even­tu­el­le dna-spor og tek­ni­ske spor af hen­syn til po­li­tiets ef­ter­forsk­ning.

At Lou­i­se Borg­lit skul­le ken­de sin ger­nings­mand, var som ud­gangs­punkt ef­ter­for­sker­nes mest op­lag­te te­o­ri om dra­bet, men iføl­ge Hans Ton­ne­sen skif­ter fo­kus nu for al­vor.

Lou­i­se Borg­lit ar­bej­de­de i Ma­ga­sins kos­me­ti­kaf­de­ling på Kon­gens Nytorv. Her solg­te hun Lan­cô­me­pro­duk­ter og var iføl­ge kol­le­ger en va­erds­at me­d­ar­bej­der.

I au­gust flyt­te­de salgs­as­si­sten­ten, der var sing­le, fra en adres­se i Kø­ben­havns nord­ve­st­kvar­ter til sin sø­ster i Her­lev, for­di hun vil­le vaere ta­et­te­re på sin fa­mi­lie, når hen­des ufød­te søn, som hun al­le­re­de hav­de døbt ’Lil­le P’, skul­le kom­me til ver­den.

Fa­de­ren til bar­net så Lou­i­se Borg­lit ik­ke me­re, men han og den na­e­re fa­mi­lie og om­gangskreds er ble­vet af­hørt af po­li­ti­et. De er ik­ke un­der mi­stan­ke.

For­bry­del­sen kan me­get vel vaere be­gå­et af en psy­kisk syg per­son, der ik­ke har ta­get sin me­di­cin. Net­op al­vor­ligt psy­kisk sy­ge har tid­li­ge­re stå­et bag helt ir­ra­tio­nel­le drab og over­fald, for­kla­rer ef­ter­forsk­nings­le­der Hans Ton­ne­sen. De før­ste døgn er af­gø­ren­de Og ef­ter­forsk­nings­le­de­ren står med et pro­blem. I hvert fald hvis man spør­ger den tid­li­ge­re drabs­chef fra Rigs­po­li­tiets Rej­se­hold Kurt Kragh. Mor­de­re skal ger­ne fin­des hur­tigt. De før­ste døgn er af­gø­ren­de.

»Hvis man ser sta­ti­stisk på det, så er det me­get få sa­ger, der bli­ver opkla­ret, når der er gå­et en må­ned,« si­ger Kurt Kragh.

Lou­i­se Borg­lit blev bi­sat lørdag 12. novem­ber.

»Fa­mi­li­en gjor­de det i stil­hed, al­le­re­de ugen ef­ter hun blev myr­det,« si­ger Hans Ton­ne­sen.

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti kan kon­tak­tes på tlf. 43 86 14 48.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.