’Tak til al­le flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, for­di de har be­ri­get det dan­ske sam­fund’

BT - - NYHEDER -

DF’s kul­tu­r­ord­fø­rer Mor­ten Ma­ri­nus me­ner, at DR er gå­et over stre­gen. Bud­ska­bet kan på­vir­ke bør­ne­ne po­li­tisk. Usand på­stand

»Vi me­ner jo ik­ke, det er en på­stand, der er rig­tig. At al­le flygt­nin­ge og ind­van­dre­re be­ri­ger Dan­mark. Og vi me­ner ik­ke, at børn skal gå i den tro. For så­dan er det jo ik­ke,« si­ger Mor­ten Ma­ri­nus.

Iføl­ge ord­fø­re­ren har Dansk Fol­ke­par­ti få­et over 50 hen­ven­del­ser fra for­tør­ne­de bor­ge­re, ef­ter at Ra­dio24­syv i be­gyn­del­sen af novem­ber sat­te fo­kus på rul­le­teksten til ’Cir­ke­li­ne og ver­dens mind­ste su­per­helt’. Det fik par­ti­et til at kal­de kul­tur­mi­ni­ste­ren i sam­råd om sa­gen. DR bur­de ha­ve brem­set vis­nin­gen af fil­men, me­ner Mor­ten Ma­ri­nus. »Jeg spør­ger ba­re, om DR ik­ke har en etisk for­plig­ti­gel­se til at stå in­de for det, de vi­ser. Der står i kon­trak­ten, at man skal be­skyt­te børn mod had, ter­ror og vold, og der står og­så, at man skal vaere upar­tisk ge­ne­relt,« si­ger Mor­ten Ma­ri­nus.

»Det er et klok­ke­klart po­li­tisk bud­skab, der kom­mer i en slut­tekst til en film. Var det ble­vet sagt in­de i fil­men, kun­ne man godt stå in­de for det i yt­rings­fri­he­dens navn. Men en tekst i slut­nin­gen – det er et skrå­plan,« si­ger Mor­ten Ma­ri­nus.

»Hvis vi ik­ke får mi­ni­ste­ren på ba­nen, bli­ver DR al­drig op­ma­er­k­som på, hvor stort et pro­blem vi op­fat­ter det som,« si­ger Mor­ten Ma­ri­nus. S: Spild af tid So­ci­al­de­mo­kra­tiets kul­tu­r­ord­fø­rer Mo­gens Jen­sen sy­nes ik­ke, det er no­get, man skal bru­ge en mi­ni­sters tid på:

»Vi har yt­rings­fri­hed i Dan­mark. Og det er ik­ke før­ste gang, DF sa­et­ter spørgs­måls­tegn ved den, når det dre­jer sig om ud­sagn, de selv er imod.«

Ska­be­ren af Cir­ke­li­ne, ani­ma­to­ren Jan­nik Ha­strup, fulg­te med i sam­rå­det.

»Det er så bar­n­ag­tigt og så dumt,« si­ger Ha­strup, der me­ner, der er langt tun­ge­re pro­ble­mer at ta­ge fat på - for ek­sem­pel for­hol­de­ne på ple­je­hjem og lan­dets fød­sel­s­af­de­lin­ger.

»Og så sid­der de kraf­te­de­me og spil­der tid på det. Jeg kan slet ik­ke for­stå det,« si­ger Jan­nik Ha­strup.

Den nye kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck (LA) kan hel­ler ik­ke se pro­ble­met.

»Man må se på den sam­le­de sen­de­fla­de for at vur­de­re, om DR er par­tisk. Man kan ik­ke kun se på det en­kel­te pro­gram,« sag­de hun på det over en halv ti­me lan­ge sam­råd.

Dansk Fol­ke­par­ti har nu bedt om at få un­der­søgt, pra­e­cis hvil­ke eti­ske reg­ler DR har i for­hold til bør­ne­pro­gram­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.