’ ’

BT - - DEBAT -

lat­ter­ligt, at po­li­ti­ker­ne skal be­ska­ef­ti­ge sig med det. Som om de ik­ke har an­det at se til. Og jeg for­står ik­ke, hvor­for folk ik­ke hav­de ondt i

rø­ven over det, da fil­men var i bi­o­gra­fen Det er i 2004. Det ser ud til, at man le­der ef­ter ting at gå amok over. to­talt lat­ter­ligt, at po­li­ti­ke­re skal be­ska­ef­ti­ge sig med det

DET ER TO­TALT

Cir­ke­li­ne og hen­des ven­ner ned at be­sø­ge den lo­ka­le grønt­hand­lers fa­mi­lie, som bor i Tyr­ki­et. Da fil­men var fa­er­dig, sat­te jeg det så på som et skilt. For jeg sy­nes, vi har få­et me­get fra de ind­van­dre­re, der er kom­met her­til. For ek­sem­pel har vi få­et en grønt­hand­ler­kul­tur, som man slet ik­ke kend­te i min barn­dom, hvor man kun kun­ne kø­be løg, kar­to­f­ler og rød­be­der i vin­ter­hal­vå­ret. Vi har få­et en stor ud­vi­del­se af vo­res kul­tur. Og når vi rej­ser i ver­den, bli­ver vi be­hand­let fan­ta­stisk godt. Så jeg sy­nes godt, vi kan si­ge tak. Det hø­rer med til al­min­de­lig god op­dra­gel­se. Hyl­de­sten har ik­ke no­get med fil­mens bud­skab at gø­re, men er en bi­ting, der kom­mer som en na­tur­lig af­slut­ning på fil­men. Hvis der var et pro­blem, kun­ne man jo ha­ve henvendt sig ef­ter pre­mi­e­ren i 2004, el­ler da DR ef­ter­føl­gen­de vi­ste den før­ste gang. Des­u­den fik DR ma­nuskript og slut­tek­ster­ne til god­ken­del­se.

I FIL­MEN SKAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.