Vand­ta­et­te te­le­fo­ner ta­ger ska­de af vand

BT - - NYHE­DER -

PLASK! Nye smartp­ho­nes fra Ap­ple, Sams­ung og So­ny bli­ver for ti­den mar­keds­ført som va­e­ren­de ’vand­ta­et­te’ i et nyt for­søg på at vin­de mo­bil­kun­der­nes gun­st. Men selv om te­le­fo­ner­ne an­gi­ve­ligt er vand­ta­et­te, kan de al­li­ge­vel ta­ge ska­de el­ler li­de druk­ne­dø­den ved at kom­me i be­rø­ring med vand. Det vi­ser en test, som For­bru­ger­rå­det Ta­enk har fo­re­ta­get af po­pu­la­e­re mo­del­ler som Ap­ples iPho­ne 7 og Sams­ung Ga­laxy S7.

»Vi har op­le­vet, at nog­le af te­le­fo­ner­ne dør, når de bli­ver sa­en­ket i vand, selv om te­le­fo­ner­ne an­gi­ve­ligt skul­le va­e­re vand­ta­et­te,« si­ger te­stansvar­lig Mik­kel Wil­li­am Ni­el­sen. Un­der vand i 30 mi­nut­ter Te­le­fo­ner­ne er ble­vet te­stet ud fra de stan­dar­der, som pro­du­cen­ten skal le­ve op til for at kun­ne kal­de en te­le­fon ’vand­ta­et’. Det be­ty­der blandt an­det, at te­le­fo­ner­ne skal kun­ne hol­de til at va­e­re un­der vand på en me­ters dyb­de i 30 mi­nut­ter.

Da For­bru­ger­rå­det Ta­enks test­la­bo­ra­to­ri­um ud­sat­te en ny iPho­ne 7 for dén ma­nøv­re, gik højt­ta­le­ren i styk­ker, og te­le­fo­nen dø­de, umid­del­bart ef­ter at den kom op af van­det.

En ny Sams­ung Ga­laxy S7 blev og­så sa­en­ket i vand i 30 mi­nut­ter, men da te­le­fo­nen kom op, var ta­end-knap­pen de­fekt, og der var skjol­der bag glas­set til ka­me­ra­et.

Når test­la­bo­ra­to­ri­et re­gi­stre­rer, at en te­le­fon er ble­vet del­vist el­ler fuld­kom­men de­fekt ved at lig­ge i vand, te­ster de igen med en el­ler fle­re nye mo­del­ler for at se, om der er et møn­ster. Men det har ik­ke va­e­ret til­fa­el­det.

Der­for vil For­bru­ger­rå­det Ta­enk ik­ke fra­rå­de be­stem­te ’vand­ta­et­te’ te­le­fo­ner el­ler an­be­fa­le an­dre. Te­sten vi­ste nem­lig og­så, at nog­le te­le­fo­ner be­gynd­te at fun­ge­re nor­malt igen, ef­ter at de hav­de lig­get til tør­re et styk­ke tid.

»Vi kan ik­ke se, at nog­le ma­er­ker ge­ne­relt ik­ke hol­der ta­et. Men som for­bru­ger kan man ri­si­ke­re, at en ’vand­ta­et’ te­le­fon ta­ger vand ind,« si­ger Mik­kel Wil­li­am Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.