Ti­er

BT - - KULTUR -

& Lo­neso­me’ kan gen­ta­ge kunst­styk­ket i det 21. år­hund­re­de.

Her­lig­he­der­ne her er ind­spil­let li­ve i stu­di­et på blot tre da­ge, og dis­se ses­sions var egent­lig blot ment som øve-se­an­cer, in­den ban­det gik i gang med at ind­spil­le den ’rig­ti­ge’ op­føl­ger til ’A Big­ger Bang’ fra 2005. Men re­sul­ta­tet af dis­se ’øve-ses­sions’ er alt­så Sto­nes’ om ik­ke bed­ste så i hvert fald mest vi­ri­le og vi­ta­le al­bum i år­ti­er. Sand­syn­lig­vis for­di Sto­nes ik­ke har haft tid til at ta­en­ke for me­get og blot spil­le­de, hvad der var na­tur­ligt for dem.

Hvad en­ten vi ta­ler om sner­ren­de boo­gie som ’Just Your Fool’ og ’Ri­de ’Em on Down’ el­ler blø­de(nde) be­va­e­gel­ser gen­nem blu­es’ens hjer­teland som ’Litt­le Rain’, ’All of Your Love’ og ti­telnum­me­ret er det hér van­vit­tig vi­talt (ja, dét ope­ra­ti­ve ord igen). Li­ge­som det tur­de un­der­stre­ge, at The Rol­ling Sto­nes selv ef­ter al­le dis­se år slet ik­ke er fa­er­di­ge med at vaere The Rol­ling Sto­nes end­nu.

Her­lig­he­der­ne er sat i her­ligt skram­len­de lyd­ma­es­si­ge ram­mer af pro­du­cer Don Was. Man er na­e­sten til ste­de dér midt i det højlof­te­de stu­die, mens ban­det spil­ler.

Når man ik­ke har la­vet et al­bum i el­le­ve år, så går man alt­så ik­ke ba­re ud og på et par da­ge la­ver no­get, der er SÅ godt, SÅ au­ten­tisk og SÅ emi­nent mu­si­kalsk liv, hen­tet di­rek­te fra mo­der­å­ren, som ’Blue & Lo­neso­me’ er. Med­min­dre man er Mick, Keith, Ron og Char­lie.

Char­les Ro­bert ’Char­lie’ Watts er født 2. ju­ni 1941 og trom­mesla­ge­ren i The Rol­ling Sto­nes. Han er og­så en stor ja­zzel­sker og har sit eget band. Han har et barn og et bar­ne­barn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.