Far til Fi­re - On­kel So­fus ven­der til­ba­ge

BT - - TV-GUIDE -

KO­ME­DIE

Den gla­de fa­mi­lie sa­et­tes på en prø­ve, da On­kel An­ders' tvil­lin­ge­bror So­fus kom­mer hjem fra Au­stra­li­en.

So­fus er ik­ke na­er så el­ske­lig som On­kel An­ders. Han er gna­ven og ir­ri­ta­bel og hund- ser rundt med alt og al­le, og han har og­så bragt en ko med sig! Fa­mi­li­en kom­mer fint ud af det med ko­en, men On­kel So­fus ta­en­ker kun på at vin­de en mal­ke­kon­kur­ren­ce, som vi­ser sig at bli­ve be­sva­er­lig, da ko­en plud­se­lig ik­ke kan pro­du­ce­re ma­elk. On­kel So­fus har en ne­ga­tiv og små­lig må­de at få ko­en til at pro­du­ce­re ma­elk på, men fa­mi­li­en la­e­rer ham snart, at man op­når me­re med gla­e­de, var­me, fred og ro. "Far til Fi­re"-fil­me­ne er ik­ke li­ge­frem kendt for at bla­e­se an­mel­der­ne ba­g­over, men de er al­tid sto­re pu­bli­kums­suc­ce­ser. Det blev "Far til Fi­re - On­kel So­fus ven­der til­ba­ge" så­ma­end og­så, selv­om fil­men blev slag­tet af "eks­per­ter­ne". Der er ba­re no­get over den fa­mi­lie, som vi dan­ske­re hyg­ger os med. Og det er vel og ma­er­ke en fa­mi­lie, hvor der er skif­tet en del ud blandt sku­e­spil­ler­ne. Niels Ol­sen er gle­det ud som fa­ren og er­stat­tet af Jes­per As­holt og så er Jess In­ger­s­lev fa­er­dig som On­kel So­fus, hvil­ket han of­fent­ligt har ud­trykt stor til­freds­hed med. I hans fra­va­er tra­e­der go­de gam­le Kurt Ravn til. Ik­ke ba­re som On­kel So­fus, men og­så som den­nes tvil­lin­ge­bror, On­kel An­ders.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.