LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1979.

En ci­vi­li­se­ret skils­mis­se. Uden det sto­re dra­ma pak­ker Phil kuf­fer­ten og flyt­ter til Bo­ston. Her mø­der han den til­ba­ge­hol­den­de Ma­rilyn, der ik­ke me­ner, han er klar til at fo­rel­ske sig igen. Må­ske har hun ret, for eks­ko­nen har net­op skre­vet en sang om sin ny­vund­ne selv­sta­en­dig­hed. Som en lan­de­pla­ge for­føl­ger den Phil, mens han for­sø­ger at fin­de ud af ka­er­lig­he­den, kvin­der­ne og an­det be­sva­er­ligt. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Alan J. Paku­la. DR2 kl. 17.00 Ame­ri­kansk-tysk actionfilm fra 2000.

Han var en­gang en helt i kri­gen mod fransk­ma­en­de­ne og in­di­a­ner­ne i Ame­ri­ka i 1760er­ne. Nu er han en om­sorgs­fuld fa­mi­lie­far, der kun øn­sker at op­fo­stre si­ne syv børn i ro og mag. Krigs­ve­te­ra­nen Benja­min Mar­tin har truk­ket sig helt til­ba­ge fra slag­mar­ken. Men da bri­ti­ske sol­da­ter ka­em­per de­res vej ind i South Ca­ro­li­na og be­gyn­der at true Mar­tins fa­mi­lie, må han mod­vil­ligt gri­be til vå­ben for at be­skyt­te sin fa­mi­lie mod de bri­ti­ske tyran­ner. Sam­men med sin ae­ld­ste søn ka­em­per Mar­tin mod den bruta­le og skru­pel­lø­se bri­ti­ske ha­er, og in­den la­en­ge er Mar­tin ble­vet le­der af en gu­e­ril­la­ag­tig mi­lits, der med mas­ser af kløgt og dyg­tig­hed ka­em­per for en hel na­tions fri­hed. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ro­land Em­me­rich. TV3+ kl. 20.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2011.

De klas­si­ske gra­e­ske Gu­der står over for en altø­de­la­eg­gen­de fjen­de. Den magt­ga­le Kong Hy­pe­rion har er­kla­e­ret men­ne­ske­he­den og Gu­der­ne krig, og desva­er­re for­by­der uni­ver­sets love gu­der­ne at gri­be ind, så Gu­der­nes over­ho­ved Zeus ud­va­el­ger i hem­me­lig­hed den hand­le­kraf­ti­ge og musku­la­e­re The­seus til at red­de al­le fra Hy­pe­rion, og hans blodtørsti­ge ha­er. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Tar­sem Singh. 6'eren kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2007.

På den ame­ri­kan­ske uaf­ha­en­gig­heds­dag, den 4. juli, bli­ver USA's sår­ba­re in­fra­struk­tur ud­sat for et mas­sivt ter­r­or­an­greb. Straks ef­ter an­gre­bet be­gyn­der he­le na­tio­nen at luk­ke ned. Den mysti­ske fi­gur bag an­gre­bet har ta­get høj­de for en­hver ta­en­ke­lig even­tu­a­li­tet – dog er der ét en­kelt ele­ment, han har glemt i si­ne avan­ce­re­de be­reg­nin­ger: Jo­hn McCla­ne. In­gen ma­ske, in­gen kap­pe, ik­ke no­get pro­blem. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Len Wi­se­man. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014.

Desil­lu­sio­ne­ret og ma­er­ket af kri­gen får kor­poral Chris Mer­ri­met­te an­sva­ret for en en­hed, hvis na­e­ste mis­sion er at brin­ge for­sy­nin­ger til en fjern for­post i ud­kan­ten af et Ta­li­ban-kon­trol­le­ret om­rå­de. På vej gen­nem den fjendt­li­ge Hel­mand-provins bli­ver de­res kon­voj stand­s­et af en grup­pe Navy SEALs, der in­vol­ve­rer en­he­den i en op­ga­ve af in­ter­na­tio­nal be­tyd­ning: De skal hja­el­pe en af­g­hansk kvin­de, der er be­rømt for at sa­et­te sig op imod Ta­li­ban, med at flyg­te ud af lan­det. Uden tanks og støt­te fra luf­ten får Mer­ri­met­te og hans team brug for alt de­res mod og ild­kraft til at ka­em­pe sig vej gen­nem det krigs­haer­ge­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.