SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 1976. Jour­na­li­ster­ne Woodward og Bernste­in fra Was­hin­g­ton Post for­nem­mer, at et min­dre ind­brud i de­mo­kra­ter­nes ho­ved­kvar­ter i Wa­ter­ga­te kan spo­res til­ba­ge til det re­pu­bli­kan­ske par­ti. Men ra­ek­ker sa­gen helt ind til po­li­ti­ker­ne i Det Hvi­de Hus? Jour­na­li­ster­nes de­tek­ti­v­ar­bej­de blot­lag­de USA's stør­ste po­li­ti­ske skandale, og fil­men vandt fi­re Oscars. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Alan J. Paku­la. DR2 kl. 14.45 Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 2010.

Den fora­el­d­re­lø­se ga­de­d­reng, Da­stan im­po­ne­rer den per­si­ske kon­ge så me­get, at kon­gen adop­te­rer Da­stan. Ef­ter nog­le år får Da­stan til op­ga­ve at vog­te dag­ger­ten. Våb­net er en ga­ve fra gu­der­ne. Dets over­na­tur­li­ge kra­ef­ter ef­ter­stra­e­bes af den fa­e­le, Nizam, som vil be­gra­ve ver­den i sand. Da­stan og prin­ses­se Ta­mi­na gør, hvad de kan for at for­hin­dre ham i det. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Mi­ke Newell. Ka­nal 5 kl. 20.30 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2013.

Jo­hn McCla­ne be­fin­der sig for før­ste gang på frem­med jord ef­ter at vaere rejst til Moskva for at hja­el­pe sin egen­sin­di­ge søn – uvi­den­de om, at Ja­ck i vir­ke­lig­he­den er en vel­tra­e­net CIA-agent, som er sendt ud for at for­hin­dre et atom­vå­ben­ty­ve­ri. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jo­hn Mo­o­re. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ro­man­tisk TV-dra­ma fra 2010.

An­na­bel­le er jour­na­list og er for ny­ligt ble­vet en­ke. Hun be­sø­ger mod­vil­ligt by­en Mist­le­toe for at daekke en hi­sto­rie om Kris Kring­le, som gi­ver sig ud for at vaere ju­le­man­den. Til sin sto­re over­ra­skel­se bli­ver An­na for­tryl­let af Kris og by­ens be­bo­e­re. Medv.: In­struk­tion: Ke­vin Con­nor. TV3 PULS kl. 21.00 Ame­ri­kansk-ca­na­disk ro­man­tisk dra­ma fra 2015. Me­re­dith Ros­sman er den stram­me ar­ving af Ros­sman's storma­ga­sin. Virk­som­he­den er he­le hen­des liv, uden plads til hver­ken ka­e­re­ster el­ler jul, til hen­des fora­el­dres sto­re fortvi­vel­se. Men da hun bli­ver pres­set ned i bu­tik­kens tra­di­tions­ri­ge, an­tik­ke Fru Ju­le­mands kostu­me, ta­ger hen­des liv en uven­tet drej­ning. Iført drag­ten, og med hja­elp fra den char­me­ren­de ju­le­mand, Ni­ck, va­ek­kes hen­des gla­e­de ved jul, bu­tik­ken, per­so­na­let – og nok og­så Ni­ck. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Craig Pry­ce. Ka­nal 4 kl. 23.05 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2008.

I Ore­gon sty­rer den smuk­ke Syl­via en re­stau­rant med stor pro­fes­sio­na­lis­me, mens hen­des pri­vat­liv er en ro­det af­fa­e­re. Da en frem­med mand plud­se­lig op­sø­ger hen­de, kon­fron­te­res hun med sin for­tid. I Me­xi­co le­ver den lil­le Ma­ria lyk­ke­ligt med sin far og hans bed­ste ven, ind­til en ulyk­ke ven­der op og ned på al­ting. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Gu­il­ler­mo Ar­ri­a­ga. DR1 kl. 23.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.