SLUTSPURT

BT - - SPORTEN -

TRAENERKABALE Det er ik­ke me­re end to døgn si­den, at Søn­derjy­ske sag­de far­vel til ch­eftra­e­ner Jakob Mi­chel­sen, som skal over­ta­ge sty­rin­gen af Alls­venskan-hol­det Ham­m­ar­by, men al­le­re­de nu er ar­bej­det med at fin­de af­lø­se­ren ret frem­skre­dent. Så langt, at BT nu kan løf­te slø­ret for, at de øver­ste topkan­di­da­ter har tak­ket pa­ent nej til at kom­me til et de­ci­de­ret jo­bin­ter­view.

Det bli­ver så­le­des hver­ken book­ma­ker-fa­vo­rit­ter­ne Hen­rik Pe­der­sen, tid­li­ge­re HB Kø­ge-tra­e­ner og nu­va­e­ren­de as­si­stent i 2. Bun­de­liga­klub­ben Uni­on Ber­lin, el­ler den fy­re­de Malmö-tra­e­ner Al­lan Kuhn, som skal over­ta­ge tøj­ler­ne hos sid­ste sa­e­sons sølvvin­de­re.

Hans Jør­gen Hay­sen, Søn­derjy­skes sport­s­chef, for­kla­rer, at han ar­bej­der med en top­li­ste på tre, fi­re kan­di­da­ter ud af en brut­to­li­ste på 40 nav­ne, og han be­kra­ef­ter, at bå­de Kuhn og Pe­der­sen er på li­sten. Det sam­me gør han med book­ma­ker­nes tred­je­stør­ste fa­vo­rit, nu­va­e­ren­de 1. di­vi­sions­tra­e­ner i Hels­in­gør Chri­sti­an Løn­strup.

»Jeg kom­mer ik­ke til at si­ge no­get om even­tu­elt for­tro­li­ge sam­ta­ler, der har va­e­ret med no­gen, og jeg kan ik­ke si­ge med Hen­rik Pe­der­sen, at jeg over­ho­ve­det har haft no­gen sam­ta­ler med ham. Men el­lers vil jeg ik­ke kom­men­te­re på no­gen nav­ne, for det er no­get, vi skal i gang med nu.« Dyg­ti­ge Løn­strup

»Ik­ke an­det end at jeg ik­ke gi­der ha­en­ge no­gen ud om for­tro­li­ge sam­ta­ler. Al­lan er fri på mar­ke­det og har gjort det godt de ste­der, han har va­e­ret. Han er selv­føl­ge­lig på vo­res li­ste, men jeg vil ik­ke si­ge, om han er en af de øver­ste el­ler ne­der­ste, el­ler om han og­så sy­nes, det kun­ne vaere in­ter­es­sant. Det må for­bli­ve i det hem­me­li­ge, ind­til der er en af­kla­ring om vo­res nye tra­e­ner.«

»Han er en, som stil­le og ro­ligt og på en fag­lig må­de, har få­et et hold til at vok­se. Det er be­un­drings­va­er­digt, at et hold fra 2. division, som na­er­mest ik­ke hav­de no­get bud­get og var på ama­tør­ba­sis, nu lig­ger i mid­ten af 1. division, hvor de bå­de kan bli­ve et top­hold el­ler bund­hold, så han har selv­føl­ge­lig gjort et rig­tig stort styk­ke ar­bej­de. Det er flot, og det la­eg­ger man selv­føl­ge­lig ma­er­ke til.« Det hand­ler om at fin­de den tra­e­ner, som har sam­me va­er­di­er som os

»Det får du mig ik­ke til at si­ge,« ly­der det fra Hans Jør­gen Hay­sen, som til gen­ga­eld ger­ne vil ta­le om, hvor­dan Søn­derjy­skes suc­ces på ba­nen har få­et be­tyd­ning for, hvem der til­by­der sig til det job, der bli­ver le­digt, når Jakob Mi­chel­sen en­de­ligt si­ger far­vel ef­ter de to sid­ste kam­pe i ef­ter­å­ret. Kig­ger på fag­lig­hed »Der er in­gen tvivl om, at jeg får rig­tig, rig­tig man­ge hen­ven­del­ser fra tra­e­ne­re, og­så fra højt pro­fi­le­re­de tra­e­ne­re, som man må­ske ik­ke for fi­re, fem år si­den ta­enk­te vil­le kom­me til Haderslev, men det er en ca­deau til he­le klub­ben, at vi er kom­met på land­kor­tet. Vi har skabt et fun­da­ment, der er svaert at va­el­te, og når man har det, kan man få tår­net byg­get end­nu hø­je­re. Så det er helt klart, at jeg kan ma­er­ke det på in­ter­es­sen, men det hand­ler om at fin­de den tra­e­ner, som har sam­me va­er­di­er som os,« si­ger Hans Jør­gen Hay­sen, der trods hen­ven­del­ser fra sto­re nav­ne er klar til at over­ra­ske igen, som han gjor­de det med Jakob Mi­chel­sen.

»Det kom­mer an på, hvor tra­e­ne­ren er i for­hold til os som klub. Det kan sag­tens ske. Hvis vi sy­nes, at han er den bed­ste tra­e­ner i for­hold til, hvor vi er, kan vi sag­tens gø­re det igen. Vi kig­ger på fag­lig­hed, men­ne­ske­li­ge egen­ska­ber og va­er­di­er.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.