FCN sid­der med al­le es­ser­ne

BT - - SPORTEN -

EF­TER­TRAG­TET i det kom­men­de trans­fer­vin­due. Men opkal­de­ne vil med stor sand­syn­lig­hed vaere for­ga­e­ves, forta­el­ler Car­sten V. Jen­sen:

»Der er ik­ke fo­kus el­ler pla­ner hos os om at sa­el­ge spil­le­re i ja­nu­ar. Dér er vi ik­ke. Og vi fø­ler os ik­ke pres­set på no­gen må­der.«

Der er el­lers sket no­get med in­ter­es­sen for FC Nord­s­ja­el­land på det se­ne­ste, hvor man ma­er­ker en aen­dring i for­hold til ni­veau­et på de uden­land­ske klub­ber, der kom­mer til hjem­me­kam­pe­ne. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har fle­re klub­ber fra de eu­ro­pa­ei­ske top­liga­er si­den de­cem­ber sid­ste år va­e­ret fa­ste ga­e­ster ved nord­s­ja­el­la­en­der­nes kam­pe. Som­mer­slut­run­de spil­ler ind Det skyl­des pri­ma­ert FCNs na­er­mest ek­stre­me sats på un­ge spil­le­re. Ide­en om at kun­ne kø­be 21-åri­ge spil­le­re, der al­le­re­de har over 60 første­holdskam­pe i ba­ga­gen, til­ta­ler man­ge klub­ber fra stør­re liga­er end den dan­ske.

Des­u­den har Em­re Mors for­holds­vist gnid­nings­frie skif­te fra Su­per­liga­en til Dort­munds mester­skabs­bej­le­re i Bun­des­liga­en og­så åb­net øj­ne­ne hos stor­klub­ber­ne ude i Eu­ro­pa.

Og de øj­ne na­er­mest stir­rer på Ing­vart­sen i dis­se da­ge. Men spil­le­rens agent, Mi­cha­el Stens­gaard, er enig med FC Nord­s­ja­el­land: Ing­vart­sen kom­mer na­ep­pe af sted i det kom­men­de trans­fer­vin­due.

»Det lig­ger ik­ke i kor­te­ne, at han skal va­ek til ja­nu­ar. Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at han skal sa­el­ges på et tids­punkt, men vi er ik­ke i pa­nik for at sky­de ham af til den før­ste og den bed­ste. Det hand­ler om den rig­ti­ge ti­m­ing og den rig­ti­ge klub,« si­ger agen­ten.

En an­den fak­tor, der gør, at FC Nord­s­ja­el­land hol­der an­gri­be­ren MARCUS INGVARTSENS 12 SU­PER­LIGA-SCOR­IN­GER i kort snor i ja­nu­ar, er ud­sig­ten til som­me­rens U21-slut­run­de. Her for­ven­tes det, at Marcus Ing­vart­sen bli­ver en nøg­le­spil­ler for det dan­ske lands­hold – og ta­ger han må­l­na­e­sen med til Po­len, hvor slut­run­den af­vik­les, kan hans pris sti­ge be­trag­te­ligt.

»Det er na­tur­ligt, at vi ta­en­ker så langt. Ik­ke at der nød­ven­dig­vis skal ske no­get der­ef­ter. Men når der er så stor en slut­run­de, så har det en ind­fly­del­se på vo­res age­ren,« si­ger Car­sten V. Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.