Ka­em­pe­ta­lent bli­ver i Brønd­by

BT - - SPORTEN -

SIL­KE­BORG-FC NORD­S­JA­EL­LAND 2-2 2-2 Marcus Ing­vart­sen AAB-FC NORD­S­JA­EL­LAND 1-1 0-1 Marcus Ing­vart­sen RAN­DERS-FC NORD­S­JA­EL­LAND 2-1 0-1 Marcus Ing­vart­sen FC NORD­S­JA­EL­LAND-AGF 3-2 2-1 Marcus Ing­vart­sen ESBJERG-FC NORD­S­JA­EL­LAND 2-2 0-1 Marcus Ing­vart­sen FC NORD­S­JA­EL­LAND-HORSENS 2-1 2-1 Marcus Ing­vart­sen

Brønd­by kan ån­de let­tet op. Helt i tråd med klub­bens stra­te­gi 6.4 om at ha­ve et stort fo­kus på Ma­sterclass-ta­len­ter­ne, har det helt sto­re for­svarsta­lent Fre­de­rik Nør­re­strand be­slut­tet at bli­ve i klub­ben.

BT kan nem­lig forta­el­le, at høj­re­ba­ck­en skri­ver un­der på sin før­ste pro­fes­sio­nel­le kon­trakt med de blå-gu­le og er på Ves­teg­nen de na­e­ste to år.

I sid­ste uge for­tal­te Fre­de­rik Nør­re­strand el­lers i et la­en­ge­re in­ter­view i BT, at han sav­ne­de en bed­re plan fra klub­ben i for­hold til sin ud­vik­ling, da han ik­ke føl­te, han blev pres­set nok til tra­e­nin­gen med U17-hol­det, og at det var den alt­over­skyg­gen­de år­sag til, at han af­vi­ste Brønd­bys kon­trakt­til­bud to gan­ge.

Fre­de­rik Nør­re­strand var el­lers ble­vet ryg­tet til di­ver­se stor­klub­ber som Ju­ven­tus, Chel­sea, Man­che­ster Ci­ty og ik­ke mindst Sun­der­land, og sidst­na­evn­te Pre­mi­er Le­agu­e­klub vi­ste me­re end ba­re al­min­de­lig in­ter­es­se. Midt i novem­ber hav­de nor­deng­la­en­der­ne ham til prø­ve­tra­e­ning i en uge. Sun­der­land blev im­po­ne­ret over, hvad man så, og øn­ske­de at se dan­ske­ren igen til prø­ve­tra­e­ning num­mer to, men nu bli­ver han alt­så i Brønd­by. OPKALD HAR en te­le­fon­linje for ofre for seksu­el­le over­greb i en­gel­ske fod­bold­klub­ber mod­ta­get på blot en uge. Te­le­fon­linj­en blev op­ret­tet som kon­se­kvens af den ver­se­ren­de pa­edo­fi­liskan­da­le, der har ry­stet en­gelsk fod­bold. En skandale, der nu om­fat­ter me­re end 350 ofre op­ly­ser bri­tisk po­li­ti iføl­ge BBC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.