Sil­ke­borg-le­del­se hol­der øje med Pe­ter Sø­ren­sen

BT - - SPORTEN -

IN­GEN ANMAERKNINGER Det var en bom­be af de helt sto­re, der sprang i Sil­ke­borg for tre uger si­den, da nyhe­den om volds­ankla­ger­ne mod ma­na­ger Pe­ter Sø­ren­sen ram­te avis­for­si­der­ne. Men rystel­ser­ne har ik­ke ramt su­per­liga­klub­ben, fast­slår di­rek­tør Kent Mad­sen. »Selv­føl­ge­lig har det gi­vet no­get støj om vo­res pro­jekt, som jeg ger­ne vil­le ha­ve va­e­ret for­u­den, men jeg sy­nes ik­ke, det in­ter­nt har på­vir­ket os. Jeg sy­nes og­så, at det ud­tryk, vo­res spil­le­re er kom­met ud med til kam­pe­ne, har vist, at vi godt kan ab­stra­he­re fra det,« si­ger han.

Kent Mad­sen un­der­stre­ger, at Pe­ter Sø­ren­sen i Sil­ke­borgs øj­ne er uskyl­dig, til det mod­sat­te er be­vist. Han til­fø­jer dog:

»Vi hol­der selv­føl­ge­lig et vå­gent øje med, hvor­dan Pe­ter hånd­te­rer tin­ge­ne, men ind­til vi­de­re har han i for­hold til os hånd­te­ret det helt uden anmaerkninger. Han vir­ker til at vaere så ro­bust, at han godt kan kla­re at pas­se sit job, sam­ti­dig med at han har det her rum­ste­ren­de.« får en dom, kig­ger vi på det. En dom kan jo vaere man­ge for­skel­li­ge ting.« Pas­ser sit job

»For­di Pe­ter pas­ser sit job til punkt og prik­ke og har gi­vet ud­tryk for, at han be­sid­der det over­skud, der skal til. Hvis Pe­ter skul­le sus­pen­de­res, mens det her står på, skul­le det vaere, for­di han selv kom og sag­de til os, at han hav­de svaert ved at hånd­te­re alt det her på én gang, men det har han ik­ke gjort. Så la­en­ge Pe­ter fø­ler, at han har det over­skud, der skal til, kom­mer det an­det ik­ke på ta­le,« si­ger Kent Mad­sen. Selv­føl­ge­lig har det gi­vet no­get støj om vo­res pro­jekt, som jeg ger­ne vil­le ha­ve va­e­ret for­u­den, men jeg sy­nes ik­ke, det in­ter­nt har på­vir­ket os

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.