’Fe­ster’ Fe­ster ik­ke

BT - - SPORTEN -

Co­lin Todd be­hø­ver ik­ke at li­ste ud for­an ho­ved­dø­ren og kig­ge i ju­leso­k­ken re­sten af de­cem­ber. Han har al­le­re­de få­et al­le si­ne ga­ver i Es­b­jergs 1-0-sejr over OB. For OB hav­de sa­ek­ken fyldt med chancer, men det var Esbjerg, der på snu vis fik et straf­fes­park, vandt bundop­gø­ret og sneg sig for­an OB i ta­bel­len. Esbjerg er plud­se­lig på 15 po­int, og det er ét me­re end fyn­bo­er­ne.

Kent Ni­el­sen hav­de in­den op­gø­ret for­ud­set en kamp med en del mål, for­di hans eget hold ik­ke vil­le få no­get ud af at spil­le med mini­mal ri­si­ko. Han hav­de nok hel­ler ik­ke kal­ku­le­ret med så man­ge bra­end­te chancer dog.

OB var hol­det i med­vind i før­ste halv­leg. På al­le mu­li­ge må­der. For den vind, der tru­e­de med at bli­ve til storm, skub­be­de fyn­bo­er­ne frem. De før­ste 20 mi­nut­ter stod den selvly­sen­de ve­stjy­ske da­em­ning dog imod. Jo­nas al­le veg­ne Me­get oden­se­ansk spil blev til me­get få chancer, ind­til kra­ef­ter­ne så ud til at slip­pe lidt op. For plud­se­lig kom chan­cer­ne, og isa­er Ras­mus Fester­sen så ud til at ha­ve iskol­de fød­der. Men det var Mat­hi­as Gre­ve, der bra­end­te den før­ste sto­re chan­ce.

Ras­mus Jöns­son gik til bag­linj­en og chip­pe­de bol­den over Es­b­jerg­for­sva­ret. Ho­ved­stø­det fra Gre­ve blev dog flot red­det af Jo­nas Jen­sen. Og han skul­le hi­ve fle­re red­nin­ger op, men først skul­le han ha­ve hja­elp af tra­e­va­er­ket.

Fester­sen for­søg­te med en blød bue over må­l­man­den fra kan­ten af fel­tet. Over­lig­ge­ren stod i vej­en. Fem mi­nut­ter se­ne­re var der så dob­bel­tred­ning af Jo­nas Jen­sen. Først bra­end­te Gre­ve og så Fester­sen på skud i fel­tet.

Og ef­ter 36 mi­nut­ter si­ve­de den sid­ste ju­lestem­ning mu­lig­vis ud af Fester­sen, da han på en skrå af­le­ve­ring fra Jöns­son ram­te helt ska­evt.

Kort ef­ter pau­sen hav­de Fester­sen end­nu en mu­lig­hed. En lang bold stop­pe­de i mod­vin­den, og Jo­nas Jen­sen var langt ude af sit mål. Fester­sens tra­ek var dog ik­ke godt nok. No­get ufortjent Og hvad blev der så af Esbjerg, spør­ger du. De skul­le ba­re bru­ge én chan­ce til at sco­re. Det blev på et straf­fes­park. Bjørn Paul­sen tog et hur­tigt ind­kast, og det var åben­bart så hur­tigt, at Jep­pe Tver­skov ik­ke var vå­gen. For han løb klun­tet ind i ha­e­len på Ro­bin Sö­der, og så var der straf­fe.

Det score­de Jes­per Jør­gen­sen sik­kert på.

Der­fra blev det en me­re åben kamp. Sta­dig med OB på bol­den. Jep­pe Tver­skov for­søg­te at gø­re sin ska­de god igen 20 mi­nut­ter før tid, men en flot bryst­ta­em­ning blev fulgt op af en sløj hel­flug­ter.

End­nu va­er­re var Awer Ma­bils af­slut­ning 11 mi­nut­ter før tid. Kant­spil­le­ren fik mu­lig­he­den for at luk­ke kam­pen på en kon­tra, men han af­slut­te­de li­ge i Gryte­busts fød­der. Og da OB ik­ke kun­ne sco­re den­ne de­cem­ber-af­ten, end­te det med en no­get ufortjent Esbjerg-sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.