MIS­SION EMPOSSIBLE?

U21-tra­e­ner: ’Vi skal i se­mi­fi­na­len’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SVA­ER PUL­JE Dan­mark fik en på pa­pi­ret gan­ske sva­er lod­tra­ek­ning til na­e­ste som­mers U21-EM­slut­run­de i Po­len, da der bl­ve he­vet kug­ler op af glas­bow­ler­ne i Krakow. BT bad Mor­ten Bis­gaard, fod­bol­d­eks­pert på TV2, om at vur­de­re hol­dets chancer. Mor­ten Bis­gaard har fulgt U21-lands­hol­det ta­et ved tid­li­ge­re slut­run­der samt de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro. »Det er svaert at vur­de­re så lang tid

Mor­ten Bis­gaards vur­de­ring af Dan­marks mod­stan­de­re i grup­pe­spil­let:

Tjek­ki­et Ita­li­en før tur­ne­rin­gen, da vi ik­ke ved, hvem de for­skel­li­ge lands­hold har til rå­dig­hed, men umid­del­bart ta­en­ker jeg Tys­kland. De er sta­er­ke. Blandt an­det un­der OL-slut­run­den vi­ste de sig som en sva­er mod­stan­der.«

»Det er cre­men af cre­men, som er med ved så­dan en slut­run­de her, så al­le na­tio­ner­ne kan i prin­cip­pet vin­de, som jeg ser det. Dan­mark står i en for­del­ag­tig po­si­tion, for­di der må­ske ik­ke bli­ver reg­net li­ge så me­get med Niels Fre­de­rik­sens mand­skab, som der gør med an­dre af hol­de­ne ved tur­ne­rin­gen. Der er in­tet for­vent­nings­pres på Dan­mark, som kan gå ind til kam­pe­ne og vaere un­der­dog. Re­a­li­stisk set bli­ver det dog svaert for Dan­mark at vin­de, og det vil vaere lidt af en sen­sa­tion, hvis det sker.« Tys­kland Målsa­et­nin­gen er en top­pla­ce­ring i pulj­en, selv om lod­tra­ek­nin­gen send­te det dan­ske U21-lands­hold i skrapt sel­skab ved na­e­ste som­mers EM-slut­run­de i Po­len. Kun pul­je­vin­de­ren er sik­ker på at gå vi­de­re til se­mi­fi­na­len. Men land­stra­e­ner Niels Fre­de­rik­sen sti­ler al­li­ge­vel mod en plads blandt Eu­ro­pas fi­re bed­ste hold. »Vi ta­ger til Po­len for at vin­de. Så sim­pelt er det. Den før­ste del­målsa­et­ning er, at vi skal gå vi­de­re til se­mi­fi­na­len en­ten som et­ter el­ler som den bed­ste to­er,« si­ger Niels Fre­de­rik­sen, der var til ste­de ved lod­tra­ek­nin­gen i Krakow. »Når man når en se­mi­fi­na­le, vil man rig­tig ger­ne i fi­na­len. Når man når fi­na­len, vil man rig­tig ger­ne vin­de den. Jeg si­ger ik­ke, at vi er fa­vo­rit­ter – langt­fra. Men det er det, vi går ef­ter,« ly­der det fra land­stra­e­ne­ren. Hans hold kva­li­fi­ce­re­de sig til EM i helt su­ve­ra­en stil med ni sejre og en uaf­gjort i 10 kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Men trods sel­ska­bet af tra­di­tio­nel­le fod­bold­stormag­ter som Tys­kland og Ita­li­en, me­ner Fre­de­rik­sen ik­ke, at den dan­ske pul­je ser sta­er­ke­re ud end de øv­ri­ge. »Jeg går ik­ke med til, at det skul­le vaere dy­na­mit­pulj­en, og at det er den sta­er­ke­ste pul­je. Pul­je B med Portu­gal og Spa­ni­en er hel­ler ik­ke helt nem.« »Grup­pe A er med Po­len på hjem­me­ba­ne, Eng­land og Sve­ri­ge. Sid­ste gang, vi mød­te Sve­ri­ge til et U21-EM, tab­te vi 1-4 med et rig­tig sta­er­kt hold. Jeg sy­nes, vi er i en åben pul­je.« »Vi har li­ge spil­let uaf­gjort med Ita­li­en i en ven­skabs­kamp på ude­ba­ne. Hvad kan det så ik­ke bli­ve til, når vi er på neut­ral ba­ne,« spør­ger Niels Fre­de­rik­sen.

»Tjek­ki­et er na­e­sten al­tid et kon­trasta­er­kt hold. De kom­mer med me­get tek­nisk dyg­ti­ge spil­le­re, men det er sja­el­dent et hold, som kom­mer ud for at do­mi­ne­re kam­pe­ne. Det kan bli­ve en me­get li­ge og tri­cky kamp, men jeg vil vur­de­re, at det er den nem­me­ste kamp i grup­pen set i for­hold til de to an­dre mod­stan­de­re.« »Dan­mark spil­le­de 0-0 mod Ita­li­en i mid­ten af novem­ber i en kamp, som Ita­li­en var ta­et­test på at vin­de. Ita­li­e­ner­ne er kendt for at sat­se på gam­le ma­end, og der­for er der ik­ke så man­ge af spil­ler­ne på U21-lands­hol­det, som har er­fa­ring med Se­rie A - det er me­re ud­le­je­de spil­le­re. Det be­ty­der dog ik­ke, at det ik­ke er go­de spil­le­re. Hi­sto­risk set er det lidt pa­ra­doksalt, at Ita­li­en har vun­det U21-EM fem gan­ge med tan­ke på, at ta­len­ta­ka­de­mi­er ik­ke bli­ver pri­o­ri­te­ret spe­ci­elt højt i lan­det.« »Ty­sker­ne spil­ler med et for­svar, hvor langt de fle­ste har Bun­des­liga­er­fa­ring. Jeg an­ser ik­ke Horst Hru­be­sch (tra­e­ner for U21-lands­hol­det, red.) som no­get spe­ci­elt tak­tisk ge­ni, men hol­det frem­står som en mi­ni­ver­sion af A-lands­hol­det med be­va­e­ge­li­ge ba­ck­er, der står ut­ro­ligt højt. Det er et af de hold, som for­sø­ger at ta­ge ini­ti­a­ti­vet, og er en sva­er mod­stan­der.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.