Støt­tejul?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SVA­E­RE VIL­KÅR En af Dan­marks mest suc­ces­ful­de sport­s­ma­end, ka­ja­kro­e­ren René Hol­ten Poul­sen, ri­si­ke­rer at mi­ste støt­ten fra Team Dan­mark, for­di han tje­ner for man­ge pen­ge på si­ne sponsora­ter. Trods Team Dan­mark-be­slut­nin­gen har han net­op be­slut­tet sig for at fort­sa­et­te sin kar­ri­e­re for at jag­te den me­dal­je ved OL i Tokyo, han ef­ter en skuf­fen­de sjet­te­plads mis­se­de ved som­me­rens le­ge i Rio.

Men han har ik­ke ta­enkt sig at op­gi­ve at få de 160.000 kro­ner til­ba­ge, som den re­ge­ren­de vin­der af BTs pre­sti­ge­fyld­te sport­s­pris, BT Guld, mi­ster på års­ba­sis. I dag mø­des han der­for med Team Dan­mark for at over­be­vi­se eli­te­o­r­ga­ni­sa­tio­nen om, at han fort­sat er va­erd at støt­te.

Tid­li­ge­re på ef­ter­å­ret blev sid­ste års dob­bel­te ver­dens­me­ster in­for­me­ret om, at Team Dan­mark i ud­gangs­punk­tet vil­le fra­ta­ge ham den år­li­ge støt­te på om­kring 160.000 kro­ner, for­di han der­u­d­over tje­ner me­re end de 350.000 kro­ner i sponsora­ter, der ud­gør den øv­re gra­en­se for, hvor me­get at­le­ter må tje­ne for at mod­ta­ge støt­te.

»Hvis jeg mi­ster støt­ten, bli­ver jeg nødt til at fin­de mig et ar­bej­de ved si­den af ka­jak­tra­e­nin­gen. Det kan jeg for­hå­bent­lig og­så godt, men det be­ty­der ba­re, at jeg ik­ke kan tra­e­ne det, der er nød­ven­digt for at vin­de me­dal­jer. Det vir­ker i hvert fald ik­ke re­a­li­stisk,« si­ger René Hol­ten Poul­sen, der er ud­dan­net tøm­rer. De­mo­ti­ve­ren­de for de un­ge I dag vil han over for Team Dan­mark frem­la­eg­ge sit bud­get, der blandt an­det vi­ser, at han har sto­re ud­gif­ter og bru­ger sto­re de­le af si­ne sponsor­kro­ner til blandt an­det at rej­se på for­la­en­ge­de tra­e­nings­lej­re, på at hy­re di­ver­se tra­e­nings­eks­per­ter og til at ha­ve en pres­se­ansvar­lig an­sat til at ta­ge sig af in­ter­es­sen ude­fra. Og så er der he­le sig­nalva­er­di­en over for de kom­men­de, po­ten­ti­el­le eli­tesport­s­folk.

»Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig Team Dan­mark ind­ser, at det er en fejl at be­gra­en­se at­le­ter­nes ind­ta­eg­ter, da det og­så er de­mo­ti­ve­ren­de for yn­gre at­le­ter at se, at li­ge så snart man når en gen­nem­snitsløn, så ta­ger de ens støt­te og sør­ger for, at man for­bli­ver på gen­nem­snit­tet. Jeg fø­ler må­ske og­så per­son­ligt, at det er lidt rø­ve­ri, at nu hvor jeg ger­ne vil spa­re ba­re en smu­le op, bli­ver det ta­get fra mig, selv om jeg har in­ve­ste­ret så man­ge pen­ge, hvor for­bun­det og Team Dan­mark ik­ke har kun­net hja­el­pe med de op­ti­ma­le ram­mer for mig,« si­ger René Hol­ten Poul­sen.

Team Dan­marks di­rek­tør, Lo­ne Han­sen, si­ger til BT, at den en­de­li­ge be­slut­ning end­nu ik­ke er truf­fet, men at det er kor­rekt, at ud­gangs­punk­tet ik­ke er po­si­tivt:

»Støt­ten er som ud­gangs­punkt be­reg­net ef­ter at kun­ne hol­de na­e­sen over vand­skor­pen – det er ik­ke en be­løn­ning, men en støt­te til, at det kan la­de sig gø­re at vaere at­let på et højt ni­veau. Men jeg er nødt til at ven­te med at kom­me med et en­de­ligt svar, for vi er ik­ke fa­er­di­ge med indstil­lin­ger­ne. Det skal først op i vo­res be­sty­rel­se. 8. de­cem­ber ved vi, hvor­dan pul­jer­ne er for­delt,« si­ger Lo­ne Han­sen.

TEAM DAN­MARK SÅ­DAN STØT­TER TEAM DAN­MARK ATLETERNE: • Team Dan­mark ad­mi­ni­stre­rer et bud­get på ca. 130 mio. kr. år­ligt. Pen­ge­ne ka­na­li­se­res vi­de­re ud i idra­et­ten – en­ten som di­rek­te øko­no­misk støt­te til den en­kel­te eli­tei­dra­ets­u­dø­ver el­ler til tra­e­ner­pro­jek­ter, cen­terak­ti­vi­te­ter og ud­dan­nel­ses­støt­te. • Team Dan­mark ope­re­rer fra 2017 kun med to støt­te­ka­te­go­ri­er: ver­dens­klas­se­for­bund og eli­te­for­bund. Dansk Ka­no og Ka­jak For­bund er ka­te­go­ri­se­ret som ver­dens­klas­se­for­bund. Tre ka­no- og ka­ja­kro­e­re er ka­te­go­ri­se­ret som ver­dens­klas­se­at­le­ter – her­i­blandt René Hol­ten Poul­sen. I 2016 fik for­bun­det 3.817.500 kr. i støt­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.