KIF pra­e­sen­te­rer blodrø­de tal

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sel­ska­bet bag hånd­bold­klub­ben KIF Kolding Kø­ben­havn er kom­met ud med et un­der­skud på 12,7 mil­li­o­ner kro­ner for 2015/16, skri­ver Jyd­skeVest­ky­sten.

Der­med skal di­rek­tø­ren for sel­ska­bet KIF Hånd­bold Eli­te, Jens Bo­e­sen, igen på pen­gej­agt. Egen­ka­pi­ta­len er iføl­ge avi­sen i mi­nus med 3,5 mil­li­o­ner kro­ner, og KIF Kolding Kø­ben­havn ri­si­ke­rer der­for at kom­me på Dansk Hånd­bold For­bunds li­ste over klub­ber, der ik­ke må teg­ne nye kon­trak­ter med spil­le­re. Det kra­e­ver en egen­ka­pi­tal i om­eg­nen af 3,3 mil­li­o­ner kro­ner in­den 31. ja­nu­ar 2017.

Klub­ben har i sid­ste del af regn­skabsår­et haft øge­de ud­gif­ter til tra­e­n­er­løn­nin­ger, ef­ter klub­ben i de­cem­ber sid­ste år fy­re­de ch­eftra­e­ner Hen­rik Kron­borg (fo­to), der har va­e­ret på løn­nings­li­sten sam­ti­dig med af­lø­se­ren, Car­los Or­te­ga.

Des­u­den er sel­ska­bet iføl­ge Jyd­skeVest­ky­stens op­lys­nin­ger gå­et glip af et mil­li­onbe­løb i bonus­ud­be­ta­lin­ger fra sponso­rer, for­di hol­det i sid­ste sa­e­son kla­re­de sig dår­ligt i Cham­pions Le­ague. Det har iføl­ge avi­sen og­så på­vir­ket re­sul­ta­tet, at klub­be­nik­ke kom med i po­kal­tur­ne­rin­gens Fi­nal 4.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.