TRU­ER MED BÅL OG BRAND

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvis den­ne stil fort­sa­et­ter, ser vi in­gen an­den ud­vej end at be­gyn­de at kom­me til DBUs land­skam­pe, og så kan DBU selv sid­de med fak­tu­ra­en fra hen­holds­vis UE­FA og FI­FA Sek­tion 12 Det er ik­ke kun vo­res ar­ran­ge­ment, de vil­le øde­la­eg­ge. De vil­le og­så øde­la­eg­ge det for sig selv, for bli­ver de op­da­get med fyr­va­er­ke­ri til en land­skamp, bli­ver de bort­vist på sam­me må­de som til en klubkamp DBU OP­GØR Le­ague-op­gø­ret mod FC Por­to.

Un­der over­skrif­ten ’Stop hek­sej­ag­ten, før hek­sen op­sø­ger jer’ tru­er Sek­tion 12 i et Fa­ce­book-ind­la­eg DBU med at duk­ke op til land­skam­pe og fy­re fyr­va­er­ke­ri af.

»Hvis den­ne stil fort­sa­et­ter, ser vi in­gen an­den ud­vej end at be­gyn­de at kom­me til DBUs land­skam­pe, og så kan DBU selv sid­de med fak­tu­ra­en fra hen­holds­vis UE­FA og FI­FA,« står der i ind­la­eg­get, som fort­sa­et­ter:

»Så er det slut med at smø­re DBUs øko­no­mi­ske pro­ble­mer af på de dan­ske klub­ber, som man el­lers så gla­de­ligt gør. Ja, py­ro­tek­nik er ulov­ligt, som si­tu­a­tio­nen er nu, men vi er som mil­jø for­ta­ler for for­svar­lig brug af det, som er en stor del af den spek­taku­la­e­re ver­den om­kring fod­bol­den.«

Fan­se­nes kri­tik og mu­li­ge pro­testak­tion mø­der ik­ke den sto­re for­stå­el­se fra DBU.

»Det er dy­best set fru­stre­ren­de, for FCK-fan­se­ne har for det før­ste mis­for­stå­et, hvor­dan tin­ge­ne ha­en­ger sam­men. Det er jo ik­ke DBU-reg­ler – det er en lov­giv­ning, der er i sam­fun­det, som be­ty­der, at man ik­ke må fy­re fyr­va­er­ke­ri af uden for­ud­gå­en­de til­la­del­se. Og den lov­giv­ning har vi hånd­ha­e­vet,« si­ger DBUs kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jakob Høy­er.

»Og for det an­det – når der bli­ver gi­vet bø­der til FC Kø­ben­havn el­ler an­dre dan­ske klub­ber, bli­ver de ik­ke ud­stuk­ket af DBU men af Fod­bol­dens Di­sci­pli­na­e­rin­stans, som er en uaf­ha­en­gig in­stans ned­sat i sam­ar­bej­de med Su­per­liga-klub­ber­ne.« Ødela­eg­gen­de »Det er ik­ke kun vo­res ar­ran­ge­ment, de vil­le øde­la­eg­ge. De vil­le og­så øde­la­eg­ge det for sig selv, for bli­ver de op­da­get med fyr­va­er­ke­ri til en land­skamp, bli­ver de bort­vist på sam­me må­de som til en klubkamp. Og des­u­den – og det er nok end­nu va­er­re – kan de ri­si­ke­re, at fyr­va­er­ke­ri­et ram­mer dem selv, de­res kam­me­ra­ter el­ler bør­ne­fa­mi­li­er. Det her er alt­så far­ligt, og det er der­for, at for­bud­det er der,« si­ger Jakob Høy­er.

Den kø­ben­havn­ske fan­frak­tion skri­ver i Fa­ce­book-ind­la­eg­get, at den isa­er er pro­vo­ke­ret af den mang­len­de kom­mu­ni­ka­tion og nult­o­le­ran­cen i for­hold til ro­mer­lys og an­det fyr­va­er­ke­ri.

»Si­tu­a­tio­nen er nu, at DBU ik­ke la­en­ge­re skel­ner imel­lem, hvor­vidt bru­gen af py­ro­tek­nik har va­e­ret uin­tel­li­gent el­ler ej, men der­i­mod blot kon­sta­te­rer, at der er be­nyt­tet py­ro­tek­nik.«

Men DBU forta­el­ler, at der for ti­den ar­bej­des på en løs­ning, hvor uni­o­nen kom­mer fan­se­ne i mø­de, og hvor py­ro­tek­nik og fod­bold kan kom­bi­ne­res – in­den for lovens ram­mer.

»Vi for­står godt fan­se­nes lyst og en­ga­ge­ment for at ska­be en fed stem­ning. Det har vi og­så in­ter­es­se i. Vi bli­ver ba­re nødt til at gø­re det på en må­de, der over­hol­der reg­ler­ne.«

»Fak­tisk har vi via Di­vi­sions­for­e­nin­gen en di­a­log med de dan­ske fod­bold­fans om, hvor­vidt man kan gø­re som i Nor­ge, hvor man har fun­det no­get py­ro­tek­nik, der ik­ke er så far­ligt. Kan man fin­de no­get, der ska­ber sam­me stem­ning, uden at vaere ulov­ligt og ham­ren­de far­ligt, er det må­ske løs­nin­gen,« forta­el­ler Jakob Høy­er.

BT har va­e­ret i kon­takt med FC Kø­ben­havn, der ik­ke har nog­le kom­men­ta­rer til sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.