Mary blev hyl­det

Kron­prin­ses­se Mary modt­og Den Ber­ling­s­ke Fonds Ha­e­der­spris for sit so­ci­a­le en­ga­ge­ment

BT - - NYHEDER - Julie Kragh | jukr@bt.dk

Tirs­dag ef­ter­mid­dag modt­og en smi­len­de kron­prin­ses­se Mary Den Ber­ling­s­ke Fonds Ha­e­der­spris for sit so­ci­a­le en­ga­ge­ment og ar­bej­de i Mary Fon­den, og BTs sto­re­sø­ster – tan­te Ber­ling­s­ke – hav­de fun­det det fi­ne­ste tøj og de hvi­de­ste du­ge frem i da­gens an­led­ning. Ha­e­der­spri­sen, der er ble­vet gi­vet si­den 1975, ud­de­les en gang om året til en per­son, der har ydet no­get usa­ed­van­ligt til gavn og gla­e­de for det dan­ske sam­fund, og med ae­ren føl­ger en check på 100.000 kro­ner.

Mads Bry­de An­der­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Den Ber­ling­s­ke Fond, na­evn­te den 44-åri­ge Marys ’sa­er­li­ge per­son­li­ge og so­ci­a­le en­ga­ge­ment’ som grund til, at hun er årets pris­mod­ta­ger.

»Kron­prin­ses­sens blik for og en­ga­ge­ment i so­ci­alt ud­sat­te og ud­for­dre­de grup­per er nem­lig helt ene­stå­en­de, uan­set hvil­ken må­le­stok man va­el­ger,« til­fø­je­de han og na­evn­te en ra­ek­ke af Marys man­ge pro­tek­tio­ner in­den for net­op det­te felt – her­i­blandt Bør­ne­hja­elps­da­gen, Børn, Un­ge & Sorg, Mødre­hja­el­pen, Ju­le­ma­er­ke­fon­den og Psy­ki­a­triFon­den.

Mary, der blev kron­prin­ses­se i 2004, har si­den 2007 dre­vet Mary Fon­den, der har fo­kus på at be­ka­em­pe mob­ning, vold i hjem­met og en­som­hed.

»Hun har over­gå­et for­vent­nin­ger­ne med fle­re ba­nela­eng­der,« lød de ro­sen­de ord fra Mads Bry­de An­der­sen. En rørt Mary Kron­prin­ses­sen var me­get tak­nem­me­lig for ha­e­der­spri­sen, som og­så hen­des mand, kron­prins Fre­de­rik, og hen­des svi­ger­far, prins Hen­rik, har mod­ta­get i hhv. 1999 og 2012.

»Jeg har na­e­sten ik­ke ord til at be­skri­ve, hvor rørt jeg bli­ver over at hø­re, hvor­for jeg er ble­vet indstil­let og valgt til at mod­ta­ge den­ne pris,« sag­de hun fra ta­ler­sto­len.

»Det be­ty­der me­get, at den ind­sats, jeg sam­men med man­ge an­dre bi­dra­ger med i det dan­ske sam­fund, bli­ver set som be­tyd­nings­fuld,« til­fø­je­de hun.

Pri­sen på de 100.000 kro­ner do­ne­re­de den 44-åri­ge kron­prin­ses­se til Al­li­an­cen mod mob­ning, som er et sam­ar­bej­de mel­lem Red Bar­net, Børns Vil­kår og Mary Fon­den, der har til for­mål at støt­te sko­ler­ne i at af­hja­el­pe mob­ning.

»Mob­ning hand­ler ik­ke om on­de børn, men om on­de møn­stre. Og der­for skal mob­ning be­ka­em­pes ved at ar­bej­de med kul­tu­ren og fa­el­les­ska­bet bå­de i klas­sen, i sko­len og i om­gi­vel­ser­ne,« sag­de Mary.

Fle­re af de tid­li­ge­re pris­mod­ta­ge­re var mødt op – her­i­blandt Uf­fe El­le­mann-Jen­sen og Ber­tel Haar­der.

Og og­så Den Ber­ling­s­ke Fonds Jour­na­list­pris blev ud­delt ved sam­me lej­lig­hed. Her vandt DRs Mat­hil­de Ki­mer og Ber­ling­s­kes Si­mon Kru­se, der beg­ge da­ek­ker Rusland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.