An­ti­hel­ten fra Sh

BT - - SPORTEN -

ET RIG­TIGT EVEN­TYR så han ik­ke igen kom på kant med loven.

»Jeg er ik­ke stolt af, hvad jeg gjor­de, men jeg for­sva­re­de ham, og det vil jeg al­tid gø­re for en ven. Det skab­te pro­ble­mer for mig, men det er én af de ting, der har gjort mig til den per­sen, jeg er,« har Var­dy for­talt om den tid.

I dag hø­rer så­dan­ne hi­sto­ri­er for­ti­den til. Først og frem­mest for­di Var­dy trods pro­ble­mer­ne uden for ba­nen fort­sat­te med at im­po­ne­re in­den for kridt­stre­ger­ne. Med scor­ings­snit, der na­er­me­de sig et mål pr. kamp, tog han på tre magi­ske år fra 2007 til 2010 tu­ren fra Sto­cks­brid­ge via Ha­li­fax i den sy­ven­de­bed­ste ra­ek­ke og Fle­etwood i den fem­te­bed­ste til Lei­ce­ster, der den­gang var i ra­ek­ken li­ge un­der Pre­mi­er Le­ague. Det, Lei­ce­ster hav­de brug for Her hav­de da­va­e­ren­de chef­scout, Ste­ve Walsh, li­ge si­den Var­dys start i Sto­cks­brid­ge holdt øje med den lyn­hur­ti­ge an­gri­ber.

»Han blev ved med at sco­re mål og der­for va­ek­ke vo­res in­ter­es­se. Jeg hav­de en af vo­res ta­lentspej­de­re ude til fle­re af hans kam­pe og be­gynd­te og­så selv at stu­de­re ham na­er­me­re. Den sid­ste kamp, jeg så med ham, var mod Ye­ovil Town, hvor han score­de og im­po­ne­re­de mig. På det tids­punkt ar­bej­de­de jeg for Hull Ci­ty og an­be­fa­le­de der­for dem at kø­be ham. Det lyk­ke­des ik­ke, men da jeg si­den skif­te­de med tra­e­ner Ni­gel Pear­son til Lei­ce­ster, prø­ve­de vi igen, og den­ne gang lyk­ke­des det. Nok pri­ma­ert for­di Pear­son var tid­li­ge­re Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day-an­fø­rer, og Var­dy hav­de va­e­ret fan af den klub he­le sit liv. Han hav­de fle­re til­bud på det tids­punkt. Blandt an­det fra Sout­hamp­ton. Men han vil­le spil­le for en af si­ne hel­te,« forta­el­ler Walsh i dag til BT.

Skif­tet gjor­de Var­dy til den før­ste så­kald­te non-le­ague-spil­ler i hi­sto­ri­en, der blev købt for me­re end en mil­li­on pund.

»Han hav­de fart og en vil­je til at jag­te bol­den og ar­bej­de sten­hårdt. De to ting over­be­vi­ste mig. Selv når han ik­ke score­de, føl­te jeg, at han hav­de va­er­di for hol­det, og vi hav­de Jeg var så sur og ra­sen­de, at jeg stop­pe­de med at spil­le. Li­ge da det ske­te, tro­e­de jeg al­drig, at jeg vil­le kom­me til at spil­le fod­bold igen brug for så­dan en spil­ler,« si­ger Walsh.

Fra an­kom­sten til Lei­ce­ster er Var­dys vej me­re op­lyst. De fle­ste fulg­te med, da han ef­ter en sva­er start bed sig fast i star­top­stil­lin­gen, hjalp hol­det til først op­ryk­ning og si­den over­le­vel­se i Pre­mi­er Le­ague, ram­te en magisk sti­me og blev den før­ste i hi­sto­ri­en til at sco­re i 11 Pre­mi­er Le­ague-kam­pe i streg, fik lands­holds­de­but, vandt et miraku­løst mester­skab med Lei­ce­ster, kom til EM, af­vi­ste Ar­se­nal og i ste­det svor tro­skab til Kas­per Sch­mei­chel, tra­e­ner Clau­dio Ra­ni­e­ri og re­sten af de blå ra­e­ve. Vil­de­re end for­ven­tet Rej­sen har va­e­ret ha­es­bla­e­sen­de, og end ik­ke man­den, der op­da­ge­de ham, hav­de for­ud­set, at den vil­le ud­vik­le sig så vildt.

»Men det hav­de han selv,« forta­el­ler Ste­ve Walsh

»Han fik skre­vet ind i sin kon­trakt med Lei­ce­ster, at han skul­le ha­ve en bonus, når han de­bu­te­re­de for det en­gel­ske lands­hold. Når du skif­ter fra non-le­ague og har så­dan et krav, så si­ger det no­get om din ka­rak­ter. Han hav­de po­ten­ti­a­let og be­stemt og­så selv­til­li­den, og det tror jeg, er for­kla­rin­gen på, at han er nå­et så langt, som han er.«

Op­stig­nin­gen til top­pen af in­ter­na­tio­nal fod­bold har aen­dret Var­dys liv. Bå­de til det bed­re, men og­så på nog­le punk­ter til det va­er­re. Det forta­el­ler Stu­art Ja­mes, der sid­ste år hjalp Var­dy med at skri­ve hans selv­bi­o­gra­fi ’From nowhe­re’:

»Ja­mie var en ind­til han var 25 og blev så plud­se­lig ramt vold­somt af spot­ly­set sam­men med Lei­ce­ster. Der­for var han nødt til at om­stil­le sig ret hur­tigt. Da han skif­te­de til Lei­ce­ster, var det en stor for­an­dring, men det er in­tet sam­men­lig­net med det, han har op­le­vet de sid­ste 12-18 må­ne­der i Eng­land, og jeg kan godt se, hvor­for det har va­e­ret sva­ert for ham.«

»Al­le vil ha­ve no­get af ham. Det er ham, al­le dra­ges imod. Det er fak­tisk ret ek­stremt. Jeg si­ger ik­ke, at det er skidt, for det vi­ser, hvor godt han har gjort det. Men han har va­e­ret nødt til at ven­de sig til det vir­ke­lig hur­tigt - na­e­sten fra den ene dag til den an­den - og det er no­get af et skif­te. Jeg ved, at han fø­ler, at han stort set ik­ke kan gå no­gen ste­der. Da vi skrev bo­gen, og jeg for­tal­te ham, hvor me­get af hans tid jeg skul­le bru­ge, bad han mig kom­me hjem til sig, for som han sag­de: Jeg kan al­li­ge­vel ik­ke gå no­gen ste­der. Han fø­ler, at han er låst in­de i sit eget hjem, for­di han har mi­stet he­le sit pri­vat­liv,« si­ger Stu­art Ja­mes.

For at be­skyt­te sig selv har Var­dy pri­ma­ert holdt fast i de ven­ner, han fandt, da han ar­bej­de­de på fa­brik i Sh­ef­fi­eld. NEDSLAG I JA­MIE VAR­DYS KAR­RI­E­RE

2002:

Ja­mie Var­dy bli­ver kas­se­ret af Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day, for­di han er for lil­le og spin­kel.

Ef­ter et års pau­se fra fod­bold be­gyn­der Var­dy som 16-årig i Sto­cks­brid­ge Park Ste­els ung­doms­af­de­lign.

Var­dy får de­but for Sto­cks­brid­ges første­hold i den ot­ten­de­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke.

Tre sa­e­so­ner og 66 mål se­ne­re kø­ber Ha­li­fax fra den sjet­te­bed­ste ra­ek­ke Var­dy for 150.000 kro­ner. De pen­ge har Sto­cks­brid­ge i dag brugt på en tra­e­nings­ba­ne.

Var­dy sco­rer 27 mål i sin før­ste saeson for Ha­li­fax, og bli­ver sa­e­so­nens spil­ler i klub­ben. Fle­etwood Town fra ra­ek­ken over er im­po­ne­ret og be­ta­ler 300.000 for an­gri­be­ren.

Ja­mie Var­dy sco­rer 34 mål i 40 kam­pe for Fle­etwood. Som den før­ste spil­ler fra ra­ek­ker­ne un­der de fi­re øver­ste di­vi­sio­ner i Eng­land bli­ver han købt for me­re end en mil­li­on pund af Lei­ce­ster.

Lei­ce­ster ryk­ker op i Pre­mi­er Le­ague. Var­dy la­ver 16 mål og 10 as­si­ster.

Ef­ter en loven­de sa­e­son­de­but får Var­dy 7. ju­ni de­but på det en­gel­ske lands­hold.

Som den før­ste spil­ler i Pre­mi­er Le­ague sco­rer Var­dy i 11 liga­kam­pe i streg.

Var­dy bli­ver ud­ta­get til EM i Frank­rig. Un­der slut­run­den af­vi­ser han et bud fra Ar­se­nal. I ste­det for­la­en­ger han sin kon­trakt med Lei­ce­ster frem til 2020.

2003: 2007: 2010: 2011: 2012: 2014: 2015: 2015: 2016:

»Han er loy­al og sto­ler me­get på de men­ne­sker, der har va­e­ret ae­r­li­ge over for ham. Jeg tror ik­ke, han bry­der sig sa­er­lig me­get om at va­e­re i me­di­er­ne. No­gen spil­le­re el­sker det, men så­dan er Ja­mie ik­ke. Han vil spil­le fod­bold og ik­ke op­tra­e­de i avi­ser­ne,« si­ger Stu­art Ja­mes.

»Han har på sin vis en lidt split­tet per­son­lig­hed. I om­kla­ed­nings­rum­met med si­ne hold­kam­me­ra­ter vil han ger­ne va­e­re man­den i cen­trum, ham, der la­ver jo­kes med de an­dre og rå­ber hø­jest. Uden for fo­re­tra­ek­ker han at va­e­re den pri­va­te, stil­le fa­mi­lie­mand.« Vod­ka med frugts­lik Det stil­le fa­mi­li­e­liv er end­nu en kon­trast til Var­dys for­tid. Som hi­sto­ri­en om fod­la­en­ken vid­ner om, har han tid­li­ge­re haft trang til fest og far­ver, og fak­tisk er det først for ny­lig, en rum tid ef­ter at den bra­ste drøm om pro­fes­sio­nel top­fod­bold på fuld tid blev gen­skabt, at Var­dy og­så gjor­de op med den­ne del af sit liv.

Det var i be­gyn­del­sen af 2014. Var­dy var ef­ter skif­tet til Lei­ce­ster be­gyndt at da­te kvin­den, der se­ne­re skul­le bli­ve hans ko­ne, Re­be­kah, og ska­eb­nen vil­le, at hun blev gravid med par­rets dat­ter So­fia. Det fandt hun ud af en af­ten, hvor Ja­mie Var­dy var ude med ven­ner­ne og ik­ke kom hjem ef­ter­føl­gen­de. Re­be­kah blev ra­sen­de og tog til Lei­ce­ster for at forta­el­le Var­dy, hvad han ri­si­ke­re­de at mi­ste, hvis han ik­ke tog sig sam­men. Det blev et ven­de­punkt.

»På det tids­punkt hav­de jeg en tre­li­ters fla­ske med vod­ka der­hjem­me, som jeg put­te­de en mas­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.