Ro­bert Han­sen ramt af hjerneblødning

BT - - NYHEDER -

der vir­ke­de ud­ra­ma­tisk på det tids­punkt.

Men sam­me dag gik det op for Ro­bert Han­sen og hans fa­mi­lie, at smer­ter­ne i skul­de­ren skyld­tes no­get me­re al­vor­ligt. Mens sku­e­spil­le­ren op­holdt sig i sin lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg med sin nye ka­e­re­ste, blev han dår­li­ge­re, og ka­e­re­sten rin­ge­de straks ef­ter en am­bu­lan­ce, der kør­te Ro­bert Han­sen til Rigs­ho­spi­ta­let.

Her kon­sta­te­re­de la­e­ger­ne hur­tigt, at det sku­e­spil­le­ren, der isa­er er kendt for sin rol­le i film­se­ri­en om ’Anja og Vi­ctor’ og som vin­der i ’Vild med dans’, selv tro­e­de var en ’fros­sen skul­der’, er en hjerneblødning. Ste­en Has­sing si­ger: »Ro­bert skal nu ha­ve fred og ro til at kom­me sig. Og han har kun sin na­er­me­ste fa­mi­lie om­kring sig. Det hå­ber vi, at folk vil respek­te­re.«

I april 2015 var den den­gang 35-åri­ge sku­e­spil­ler ba­re ti­mer fra at dø, da han fik det, der lig­ne­de et il­de­be­fin­den­de un­der prø­ver­ne til mu­si­ca­len ’Dir­ty Dan­cing’ i Ti­vo­lis Kon­cert­sal. I nog­le da­ge hav­de han gå­et rundt med det, han selv tro­e­de var symp­to­mer på hals­be­ta­en­del­se.

I vir­ke­lig­he­den hav­de Ro­bert Han­sen en med­født hjer­te­fejl – ramt af en fla­en­ge i hjer­tets ho­ved­pulsåre. En sja­el­den syg­dom, der er livs­far­lig, hvis pa­tien­ten ik­ke bli­ver be­hand­let in­den­for få ti­mer. Stort ar på bryst­kas­sen Ro­bert Han­sen gen­nem­gik straks en om­fat­ten­de ot­te ti­mer lang ope­ra­tion på Rigs­ho­spi­ta­let og våg­ne­de op med et stort ar på bryst­kas­sen. Han skrev se­ne­re på Fa­ce­book:

»Jeg har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de. Ot­te ti­mers ope­ra­tion i hjer­tet, og jeg som gik og tro­e­de, jeg hav­de hals­be­ta­en­del­se. Hvis ik­ke jeg var kom­met af­sted til ho­spi­ta­let den af­ten, hav­de jeg slet ik­ke va­e­ret her me­re, så jeg fø­ler mig vir­ke­lig hel­dig.« Ro­bert skal nu ha­ve fred og ro til at kom­me sig. Og han har kun sin na­er­me­ste fa­mi­lie om­kring sig. Det hå­ber vi, at folk vil respek­te­re

Si­den har han le­vet med en sa­er­lig me­tal­pla­de – en aortaklap – i hjer­tets krans­pulsåre, der kon­stant tik­ker i hans bryst.

»Det er det før­ste, jeg ta­en­ker på, når jeg våg­ner. Og det sid­ste, før jeg fal­der i søvn. For­di det er så vold­somt. Den klik­ker, når jeg sid­der der­hjem­me. Det før­ste lan­ge styk­ke tid hav­de jeg mu­sik el­ler tv ta­endt, for­di jeg ik­ke kun­ne hol­de den lyd ud,« for­tal­te Ro­bert Han­sen se­ne­re.

Og nu er den uhel­di­ge sku­e­spil­ler i en ung al­der end­nu en­gang ramt af al­vor­lig syg­dom. Iføl­ge agen­ten Ste­en Has­sing går det i hvert fald fremad:

»La­e­ger­ne si­ger, at han er i bed­ring. Han kan be­va­e­ge sig, og han kan snak­ke. Men de vil godt ha­ve ham un­der ob­ser­va­tion. Og det er klart, at de er ek­stra op­ma­er­k­som­me i den­ne her si­tu­a­tion på grund af det, han har haft med hjer­tet.« Blod­for­tyn­den­de me­di­cin Ro­bert Han­sen går sta­dig til kon­trol og ta­ger blod­for­tyn­den­de me­di­cin i for­bin­del­se med den indo­pe­re­re­de aortaklap.

Når man ind­ta­ger me­di­cin, der for­tyn­der blo­det, gi­ver det i føl­ge net­dok­tor.dk, en for­ø­get ri­si­ko for bi­virk­nin­ger. Her­un­der ri­si­ko for blød­nin­ger, in­klu­si­ve al­vor­li­ge blød­nin­ger som hjerneblødning.

Hvis man har for­hø­jet blod­tryk (hy­per­ten­sion), som føl­ge af ek­sem­pel­vis stress, gi­ver det og­så en for­hø­jet ri­si­ko.

Ro­bert Han­sen er en­lig far til søn­nen Her­man på fem, som han har med eks-ka­e­re­sten Per­nil­le Thø­ger­sen, som Ro­bert Han­sen var sam­men med i ni år ind­til 2008.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.