FAKTA

BT - - NYHEDER -

Det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de, og det skal va­e­re bil­li­ge­re at va­e­re dan­sker iføl­ge re­ge­rin­gen. Der­for frem­la­eg­ger den nu sit ud­spil til en skat­tere­form. Her kan du se ele­men­ter­ne: Jobfradrag til de la­ve­st­løn­ne­de Der ind­fø­res et nyt jobfradrag, som gi­ver en skat­t­e­lem­pel­se på op til 4.500 kro­ner. Det er må­l­ret­tet fuld­tids­be­ska­ef­ti­ge­de med re­la­tivt la­ve ar­bejds­ind­kom­ster. For­sla­get le­ve­rer iføl­ge re­ge­rin­gen et be­ty­de­ligt bi­drag til at øge ge­vin­sten ved at ar­bej­de. So­ci­alt fri­kort Der af­sa­et­tes en pul­je til at ind­fø­re et so­ci­alt fri­kort i pe­ri­o­den 20182020, som hja­el­per so­ci­alt ud­sat­te med at kom­me ind på ar­bejds­mar­ke­det. Lof­tet over be­ska­ef­ti­gel­ses­fradra­get for­hø­jes og fjer­nes Det re­du­ce­rer skat­ten på den sidst tjen­te kro­ne og øger til­skyn­del­sen til at gø­re en ek­stra ind­sats. Lof­tet over be­ska­ef­ti­gel­ses­fradra­get ga­el­der for ind­kom­ster over 351.200 kro­ner. Hur­ti­ge­re ind­fas­ning af top­skat­te­gra­en­sen De al­le­re­de be­slut­te­de for­hø­jel­ser af top­skat­te­gra­en­sen frem­ryk­kes til 2018. Det re­du­ce­rer an­tal­let af top­skat­tey­de­re i de na­e­ste fi­re år. Skat­ten af fri te­le­fon fjer­nes Det fo­re­slås at af­skaf­fe be­skat­nin­gen af fri te­le­fon fra 2020. Cir­ka 480.000 ar­bejds­ta­ge­re bli­ver iføl­ge Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et be­skat­tet af fri te­le­fon. En me­d­ar­bej­der, der får stil­let fri te­le­fon til rå­dig­hed af sin ar­bejds­ud­gi­ver, be­ta­ler i dag skat af 2.800 kro­ner. Skat­te­fradrag ved ind­be­ta­ling til pen­sions­ord­nin­ger Der ind­fø­res et nyt skat­te­fradrag for fradrags­be­ret­ti­ge­de pen­sions­ind­be­ta­lin­ger. La­ve­re skat på pen­sions­ind­be­ta­lin­ger vil gø­re det me­re at­trak­tivt at spa­re op til sin egen pen­sion. Det med­fø­rer sam­ti­dig en skat­te­nedsa­et­tel­se til per­so­ner, der ind­be­ta­ler til pen­sion. Ind­be­ta­ling til pen­sion skal gi­ve ret til be­ska­ef­ti­gel­ses­fradrag Den nu­va­e­ren­de for­skel­s­be­hand­ling, hvor pen­sions­ind­be­ta­lin­ger (i mod­sa­et­ning til ud­be­talt løn) ik­ke ind­går i grund­la­get for be­ska­ef­ti­gel­ses­fradra­get, af­skaf­fes. Ud­lig­nings­skat­ten på ind­ta­eg­ter fra pen­sions­op­spa­ring fjer­nes Ud­lig­nings­skat­ten, der som ud­gangs­punkt be­ta­les af de sam­le­de pen­sions­ud­be­ta­lin­ger over et vist ni­veau, af­skaf­fes fra 2018. Re­gi­stre­rings­af­gif­ten nedsa­et­tes til 100 pro­cent Det gi­ver en be­ty­de­lig af­gifts­lem­pel­se ved køb af bil.

ONS­DAG 30. AU­GUST 2017

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.