’Pen­sio­ni­ster får alt­så en lang na­e­se’

BT - - NYHEDER -

Nu kan vi med sik­ker­hed si­ge til vo­res kun­der, at for hver en kro­ner, de ha­el­der ind i pen­sions­sy­ste­met, er der og­så en ge­vinst

Det pro­blem er det lyk­ke­des re­ge­rin­gen at lø­se, me­ner øko­nom i PFA Pen­sion Car­sten Hol­dum. Ind­vik­let løs­ning »Det er en ind­vik­let løs­ning, men til­sam­men er det fak­tisk lyk­ke­des re­ge­rin­gen at strik­ke en løs­ning sam­men, som lø­ser sam­spilspro­ble­met. Nu kan vi med sik­ker­hed si­ge til vo­res kun­der, at for hver en kro­ner, de ha­el­der ind i pen­sions­sy­ste­met, er der og­så en ge­vinst. Nu er vi der, hvor en pen­sions­op­spa­ring er den mest gun­sti­ge må­de at spa­re op på i Dan­mark. Tid­li­ge­re kun­ne det i nog­le til­fa­el­de bed­re be­ta­le sig at spa­re op i frie mid­ler . Så­dan er det ik­ke la­en­ge­re (for­ud­sat, at re­ge­rin­gens ud­spil ved­ta­ges ua­en­dret, red.).«

Re­ge­rin­gen vil des­u­den af­skaf­fe den så­kald­te ud­lig­nings­skat al­le­re­de i 2018. Vel­ha­ven­de pen­sio­ni­ster skul­le el­lers ha­ve be­talt en skat på to pro­cent i 2018 og en pro­cent i 2019 på pen­sions­ud­be­ta­lin­ger på 320.200 kr. - ud over fol­ke­pen­sio­nens grund­be­løb - hvor­ef­ter skat­ten vil­le va­e­re helt ud­fa­set i 2020. Re­ge­rin­gen vil alt­så frem­ryk­ke ud­fas­nin­gen til na­e­ste år. Det be­ty­der iføl­ge Da­ni­ca Pen­sion, at en pen­sio­nist med en sam­let pen­sionud­be­ta­ling i 2018 på 500.000 kr. spa­rer 2.060 kr. i skat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.