Met­te F. vil ha­ve vel­fa­erd - ik­ke lav skat

BT - - NYHEDER -

SOCIALDEMOKRATIET Vel­fa­erd får for­rang for skat­te­let­tel­ser, hvis Socialdemokratiet skal be­stem­me. Det si­ger So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­mand, Met­te Fre­de­rik­sen, om re­ge­rin­gens skat­teud­spil. Hun kri­ti­se­rer re­ge­rin­gen for at tra­ek­ke Dan­mark ska­evt, så de ae­l­dre be­ta­ler pri­sen med dår­li­ge­re ae­l­dreple­je. Re­ge­rin­gen skal støt­te er­hverv­s­ud­dan­nel­ser, så vi ud­dan­ner fle­re fag­la­er­te ar­bej­de­re, me­ner S-for­man­den. »Det er en rig­tig god idé at få fle­re folk i ar­bej­de. Og det er isa­er en rig­tig god idé at sik­re, at de men­ne­sker, der skal ar­bej­de, og­så har kom­pe­ten­cen til det. Den stør­ste va­ekstdra­e­ber, vi har i Dan­mark, er man­gel på ar­bejds­kraft. Og ik­ke mindst man­gel på fag­la­ert ar­bejds­kraft,« si­ger Met­te Fre­de­rik­sen. Hun kri­ti­se­rer, at re­ge­rin­gen fi­nan­si­e­rer bro­der­par­ten af skat­tere­for­men på 23 mil­li­ar­der kro­ner ved at ud­nyt­te de pen­ge, der er til overs i sam­fun­det i det øko­no­mi­ske rå­de­rum. Ban­de­kon­flikt og ae­l­dre Met­te Fre­de­rik­sen er­ken­der, at hun selv har va­e­ret med til at sa­en­ke top­skat og sel­skabs­skat som mi­ni­ster i Hel­le Thor­ning-Sch­midts (S) re­ge­ring. Men nu skal pen­ge­ne bru­ges på at ud­dan­ne fle­re fag­la­er­te.

»Nog­le pro­ble­mer bli­ver ik­ke løst ret godt: En ver­se­ren­de ban­de­kon­flikt i Kø­ben­havn. Nog­le ae­l­dre, der ik­ke har det godt nok i vor ae­l­dreple­je. Så bli­ver vi nødt til at dis­ku­te­re ra­ek­ke­føl­gen på vo­re pri­o­ri­te­rin­ger,« si­ger hun.

Man­ge dan­ske­re vil ger­ne drøf­te skat­te­let­tel­ser, på­pe­ger hun.

»Men vi bli­ver nødt til at sik­re, at kra­eft­be­hand­lin­gen er i or­den. At vo­re ae­l­dre kan imø­de­se en al­der­dom i va­er­dig­hed. Den sik­ker­hed kan in­gen re­ge­ring gi­ve nu,« si­ger Met­te Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.