Hyk­ler, klovn og bøs­se er over gra­en­sen

BT - - NYHEDER -

Det skal ko­ste en fa­engsels­straf at kal­de et fol­ke­tings­med­lem hyk­ler, klovn og bøs­se på Fa­ce­book. Det me­ner an­kla­ge­myn­dig­he­den hos Kø­ben­havns Po­li­ti, der har til­talt en 28-årig mand fra Kø­ben­havn for ’med hån, ska­eldsord el­ler an­den for­na­er­me­lig ta­le’ at ha­ve over­fal­det et med­lem af Fol­ke­tin­get. Den 28-åri­ge er ble­vet til­talt, ef­ter at han 30. ja­nu­ar i år re­a­ge­re­de på et op­slag på det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­med­lem Lars Aslan Ras­mus­sens Fa­ce­book-pro­fil.

Her hav­de po­li­ti­ke­ren da­gen før kri­ti­se­ret en ra­ek­ke lan­de i Mel­le­mø­sten for hyk­le­ri, for­di de tal­te om diskri­mi­na­tion i for­bin­del­se med, at den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Trump vil­le na­eg­te bor­ge­re fra en ra­ek­ke over­ve­jen­de mus­lim­ske lan­de in­drej­se i USA.

Lars Aslan Ras­mus­sen på­pe­ge­de bl.a., at han selv ik­ke kun­ne rej­se Det er over gra­en­sen for, hvad man må tå­le som med­lem af Fol­ke­tin­get På en el­ler an­den må­de gjor­de det og­så me­re ondt, for­di jeg kun­ne se, at det var en per­son, hvis fa­mi­lie var kom­met her­til for at få be­skyt­tel­se el­ler et bed­re liv, som nu tru­e­de en dansk po­li­ti­ker ind i en ra­ek­ke lan­de i Mel­le­mø­sten, for­di han hav­de et is­ra­elsk stem­pel i sit pas. Det fik iføl­ge an­kla­ge­skrif­tet, som BT har få­et ak­tind­sigt i, da­gen ef­ter den 28-åri­ge til bl.a. at skri­ve på so­ci­al­de­mo­kra­tens Fa­ce­book-pro­fil: ’Din lil­le hyk­ler’, ’En bøs­se som har 2 sa­et pas, et til Is­ra­el og et til de lan­de som han ik­ke må kom­me ind i grun­det is­ra­el­ske stem­pel i pas­set’, ’Du en klovn’ samt ’En lil­le bøs­se’. ’Helt ab­surd’ Des­u­den skrev han i an­dre de­le af sit op­slag på po­li­ti­ke­rens Fa­ce­book-pro­fil, at ’jeg vil ny­de at mø­de dig på nør­re­bro en dag’, og da Lars Aslan Ras­mus­sen gjor­de op­ma­er­k­som på, at det kun­ne for­stås tru­en­de, skrev den nu til­tal­te ’Du sen­der ba­re min hen­ven­del­se vi­de­re til po­li­ti­et’, hvil­ket alt­så ske­te. »Det var sta­er­kt ube­ha­ge­ligt at få den re­ak­tion. Jeg får man­ge re­ak­tio­ner fra folk, men her var der ta­le om en navn­gi­ven per­son, som jeg kun­ne se og­så bo­e­de på Nør­re­bro. Og på en el­ler an­den må­de gjor­de det og­så me­re ondt, for­di jeg kun­ne se, at det var en per­son, hvis fa­mi­lie var kom­met her­til for at få be­skyt­tel­se el­ler et bed­re liv - li­ge­som det og­så var til­fa­el­det med min egen far - som nu tru­e­de en dansk po­li­ti­ker. Det var helt ab­surd, men når det nu stod sort på hvidt, be­slut­te­de jeg at an­mel­de det, og selv­føl­ge­lig er jeg glad for, at po­li­ti­et har gjort no­get ved det,« si­ger Lars Aslan Ras­mus­sen:

» Når jeg mod­ta­ger trus­ler fra folk med ind­van­drer­bag­grund, hand­ler det of­te om, at de ser jø­der el­ler bøs­ser overalt. De sy­nes, en­ten at jeg er la­kaj for Is­ra­el, el­ler og­så er det ud­løst af, at jeg ta­ler om ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der, selv om jeg ik­ke selv er det. Men i de­res ho­ved er man al­tid bøs­se.«

Hos an­kla­ge­myn­dig­he­den hos Kø­ben­havns Po­li­ti un­der­stre­ger an­kla­ger An­ders Lars­son, at man al­tid ta­ger det se­ri­øst, når der kom­mer en hen­ven­del­se fra en de­mo­kra­tisk valgt po­li­ti­ker om for­na­er­me­lig til­ta­le:

»Når vi har rejst til­ta­le er det jo kort og godt, for­di vi me­ner, at det kan fø­re til en dom­fa­el­del­se. Når man ud­ta­ler sig om folks seksu­a­li­tet - uan­set om det er sandt el­ler ej - og kal­der folk for klovn, så me­ner vi alt­så, at det er over gra­en­sen for, hvad man må tå­le som med­lem af Fol­ke­tin­get. Og når det så til­med sker i an­led­ning af et Fa­ce­book-op­slag om Mel­le­mø­sten, så man kan ta­ge stil­ling til, om man vil stem­me på ham el­ler ej, så skal man ik­ke mø­des med den slags be­ma­er­k­nin­ger. Det er over gra­en­sen for, hvad man må tå­le,« ly­der det fra an­kla­ge­ren.

I an­kla­ge­skrif­tet op­ly­ser an­kla­ge­myn­dig­he­den, at man i den kom­men­de doms­mands­sag ved Kø­ben­havns By­ret vil ned­la­eg­ge på­stand om fri­heds­straf. Des­u­den me­ner an­kla­ge­myn­dig­he­den, at den 28-åri­ges ver­ba­le ud­fald mod fol­ke­tings­po­li­ti­ke­ren hø­rer un­der straf­fe­lovens § 81, nr. 7. Den sa­er­li­ge be­stem­mel­se trå­d­te i kraft i 2005 for at ska­er­pe straf­fen for for­bry­del­ser, der blev be­gå­et med bag­grund i den foru­ret­te­des lov­li­ge yt­rin­ger i den of­fent­li­ge de­bat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.