Fle­re svi­ne­køds­frie dag­in­sti­tu­tio­ner, tak!

BT - - DEBAT -

»DET ER DUMT at ae­de svin,« sag­de en pi­ge på mit stu­die for ny­ligt. HUN KOM NOK gå­en­de på van­det fra Nør­report Sta­tion til stu­di­et den mor­gen, ta­enk­te jeg. Klo­ak­ker­ne var jo til­stop­pe­de. JEG TA­ENK­TE ’PAS di­ne ba­elg­frug­ter, kvin­de!’. Jeg er jo mand. Jeg har to kø­de­li­ge ly­ster: Svin og kvin­der. JEG HAR IK­KE op­lyst mig om gri­se­vel­fa­erd, for jeg gi­der ik­ke ae­de fla­e­skesva­er med dår­lig smag i mun­den. Gri­se­ne er jo nog­le dum­me svin. Tro­e­de jeg. Ind­til jeg gra­ve­de mig ned i gri­se­li­vet. Vid­ste du, at gri­se har in­tel­li­gens som 3-åri­ge børn? VI STOPPER KORN i hal­sen på gri­sen. Vi la­der gri­sen lig­ge med åb­ne sår i lort fra sø­sken­de. Vi ka­stre­rer gri­sen. Vi fik­se­rer gri­sen. Og vi kap­per, stik imod reg­ler­ne, ha­len af 30 mio. gri­se om året. NÅR JULEN KOM­MER, ta­ger vi un­ge gri­ses tar­me, fyl­der dem ud og fø­rer dem i vo­res egen hals. Gam­le gri­se fin­des kun blandt men­ne­sker. Det va­er­ste er, at vi er li­geg­la­de. Vi ski­der in­gen grøn­ne gri­se. INTET LAND HAR fle­re gri­se pr. ind­byg­ger end dan­sker­ne. På ho­ve­d­et har vi Da­nish Crowns. Og for fød­der­ne et slag­te­ri(ge), der re­ge­rer over dy­re­ri­get. IK­KE EN­GANG EU-LOVGIVNINGEN over­hol­der vi. Det vil Ka­ren Ha­ek­kerup, som er på svi­ne­pro­du­cen­ter­nes løn­li­ste, ik­ke snak­ke om. Sø­ren Es­per­sen forta­el­ler os i hva­e­ser­bre­ve, at han ik­ke vil spi­se som en ka­nin. Han vil ha­ve kød. Og re­ge­rin­gen er fort­sat nog­le svin mod gri­se­ne. Det er en gam­mel hi­sto­rie. Men vi snak­ker al­drig om, at vi dan­ske­re, i ren uvi­den­hed, ba­re ae­der løs, som om vi var uden an­svar. Po­li­ti­ker­ne står i stam­pe, og vi fyl­der uha­em­met fla­e­skesva­er i fja­e­set. Som jeg gjor­de. ÅD DAN­SKER­NE FAERRE gri­se, skød land­ma­en­de­ne min­dre sa­ed op i hun-gri­se­ne, og faerre små­gri­se blev født for at dø. DET HAV­DE VA­E­RET bed­re, om vi, som mus­li­mer­ne, gjor­de gri­se­ne ure­ne og holdt os fra dem. Det hav­de va­e­ret bed­re, hvis vi hav­de et va­eld af svi­ne­køds­frie dag­in­sti­tu­tio­ner. For gri­se­nes skyld. LY­DER JEG FRELST? Mulig­vis. Så­dan ta­enk­te jeg og­så om ve­ga­ner­pi­gen fra mit stu­die. Ind­til jeg brug­te lan­ge af­te­ner på at la­e­se om gri­se­vel­fa­erd. Jeg tror, at vi om 50 år vil se på gri­se­hel­ve­det som li­ge så van­vit­tigt som rev­sel­ses­ret­ten, det hvi­de snit og kvin­de­un­der­tryk­kel­sen. Til­sam­men. Nu slu­ger jeg de kød­frie da­ge råt. På tom ma­ve. Og jeg kryd­ser fin­gre for, at vi ik­ke har ae­dt os ud af Guds hus. SÅ TRO OG håb. Spis og bed di­ne bøn­ner. Og stop svi­ne­ri­et.

Nu slu­ger jeg de kød­frie da­ge råt. På tom ma­ve. Og jeg kryd­ser fin­gre for, at vi ik­ke har ae­dt os ud af Guds hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.