Ma­cron til kamp mod is­la­mi­stisk ter­ror

BT - - NYHEDER -

Frank­rig har de se­ne­ste år va­e­ret ramt af fle­re ji­ha­di­sti­ske an­greb, og det har der­for hø­je­ste pri­o­ri­tet at be­ka­em­pe »is­la­mi­stisk ter­ror«.

Det si­ger den fran­ske pra­esi­dent i en ta­le i Pa­ris til fran­ske am­bas­sa­dø­rer i ud­lan­det.

»Sik­ker­hed for fol­ket be­ty­der, at be­ka­em­pel­sen af is­la­mi­stisk ter­r­o­ris­me har vo­res hø­je­ste pri­o­ri­tet,« si­ger Em­ma­nu­el Ma­cron.

Frank­rig plan­la­eg­ger na­e­ste år at va­e­re va­ert for en in­ter­na­tio­nal kon­fe­ren­ce til be­ka­em­pel­se af ter­r­or­fi­nan­si­e­ring. Kon­fe­ren­cen skal af­hol­des i be­gyn­del­sen af na­e­ste år.

»Hvis vi vil op­nå re­sul­ta­ter i kam­pen mod ter­r­o­ris­me og ter­r­or­fi­nan­si­e­ring, så må vi ar­bej­de sam­men med al­le og bli­ve eni­ge om en tids­plan med klart de­fi­ne­re­de pri­o­ri­te­ter, si­ger Ma­cron.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.