Sve­ri­ge af­ly­ser mø­de med norsk mi­ni­ster på ghet­to­be­søg

BT - - NYHEDER -

Nor­ges ind­van­drings­mi­ni­ster er tirs­dag lan­det i Sto­ck­holm, hvor hun skul­le mø­des med Sve­ri­ges mi­gra­tions­mi­ni­ster og be­sø­ge en be­la­stet for­stad.

Men den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske mi­ni­ster i Sto­ck­holm har af­lyst mø­det, og de­le­ga­tio­nen fra Nor­ge har ik­ke få­et en be­grun­del­se.

»Da vi lan­de­de, fik vi be­sked om, at mø­det med mi­ni­ste­ren er af­lyst af ufor­ud­se­te grun­de. Me­re ved vi ik­ke,« si­ger Ra­he­ela Chaud­hry, som er rå­d­gi­ver for den nor­ske ind­van­drings­mi­ni­ster, Syl­vi List­haug, til VG.

List­haug fra Frem­skrittspar­ti­et er dog ik­ke flø­jet for­ga­e­ves til den sven­ske ho­ved­stad. Hun skal be­sø­ge den be­la­ste­de for­stad Rin­ke­by.

Be­sø­get i Rin­ke­by vil den nor­ske mi­ni­ster iføl­ge NRK be­nyt­te til at de­mon­stre­re, hvor galt det går, når man fø­rer en slap mi­gra­tions­po­li­tik.

Den nor­ske mi­ni­ster har med­bragt be­reg­nin­ger, der skul­le vi­se, hvor dyrt det vil­le bli­ve for Nor­ge, hvis lan­det før­te den ind­van­drings­po­li­tik, som Sve­ri­ge har gjort.

Det vil­le iføl­ge List­haug ko­ste Nor­ge over 200 mil­li­ar­der nor­ske kro­ner for­delt på seks år, hvis Nor­ge tog imod sam­me an­tal asylan­sø­ge­re, som Sve­ri­ge gjor­de i 2015 og 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.