Jurist og ra­diova­ert sag­de Ya­hya Has­san imod – og end­te med at for­try­de

BT - - NYHEDER -

INTERVIEW de fik ar­bej­de, det kun­ne la­de sig gø­re. Og når Ya­hya Has­san ud­stil­le­de den for­fej­l­e­de in­te­gra­tion, føl­te Ni­ma Za­ma­ni sig ramt.

»In­den he­le Dan­mark be­gyn­der at si­ge, ’ny­dan­sker­ne nas­ser på kas­sen, de er nog­le svin med de­res re­li­gion, det er jo det, vi al­tid har sagt, og nu si­ger en per­ker det selv«, så vil jeg be­skri­ve den an­den si­de af den ny­dan­ske un­der­klas­se,’ for­kla­re­de Ni­ma Za­ma­ni.

Der er ef­ter­hån­den gå­et fi­re år, og han for­kla­rer i dag, hvor­dan der er be­hov for et op­gør med den tan­ke­gang, han den­gang hav­de. Et op­gør med ven­stre­flø­jens glans­bil­le­der og mang­len­de ev­ne til at ta­le om de pro­ble­mer, der rent fak­tisk fin­des. Vil­le for­sva­re mi­ne fora­el­dre »Hvis du spør­ger mig, om jeg vil­le ha­ve skre­vet det mod­svar i dag, er sva­ret nej. Jeg blan­de­de mig i no­get, som ik­ke hav­de no­get med mig at gø­re. Ya­hya Has­san hav­de bo­et i Gel­lerup­par­ken. Det har jeg ik­ke. Jeg har bo­et i et la­ek­kert par­cel­huskvar­ter på Bal­lekir­ke­vej i en lil­le fla­ek­ke ved navn Bal­le li­ge uden for Sil­ke­borg. Jeg føl­te ba­re, at når der kom en med brun hud­far­ve og sort hår li­ge­som mig og kri­ti­se­re­de in­te­gra­tio­nen og fora­el­dre­ge­ne­ra­tio­nen for at fejle, skul­le jeg ud at for­sva­re det og si­ge; ’hey, mi­ne fora­el­dre kun­ne alt­så godt’,« si­ger Ni­ma Za­ma­ni og fort­sa­et­ter:

»Men mi­ne fora­el­dre var fra Iran, de var res­sour­cesta­er­ke og kun­ne over­vin­de de trau­mer, de hav­de med i ba­ga­gen. De kun­ne få et ar­bej­de blandt dan­ske­re og bli­ve in­te­gre­ret.«

Det er gen­nem sit ar­bej­de, at Ni­ma Za­ma­ni har aen­dret sit syn på de pro­ble­mer, der fin­des i de frem­medspro­ge­de mil­jø­er her­hjem­me, hvor flygt­nin­ge og ind­van­dre­re står uden for sam­fun­det. Man­ge kla­rer sig godt, men der fin­des et stort min­dre­tal, som ik­ke er in­te­gre­ret og som re­elt er tabt på gul­vet, me­ner han.

Det har han la­ert de se­ne­ste godt fi­re år, hvor han har ar­bej­det som først juri­disk rå­d­gi­ver i Gel­lerup­par­kens Rets­hja­elp og si­den som so­ci­al men­tor i Nord­vest.

»Det er gå­et op for mig, at de ting, som Ya­hya Has­san be­skrev, slet ik­ke kan sam­men­lig­nes med min op­va­ekst. Jeg har set, hvor van­vit­tigt det kan va­e­re, og hvor me­get vil­dre­de, der er i Gel­lerup­par­ken, Sla­gel­se og Nord­vest. Jo, jeg har og­så va­e­ret ud­for­dret af at skul­le vok­se op mel­lem to kul­tu­rer, men det er luksuspro­ble­mer i for­hold til ham.« Ara­be­re på al­le si­der I Gel­lerup­par­ken hjalp Ni­ma Za­ma­ni blandt an­det ind­van­dre­re og flygt­nin­ge med at skaf­fe bo­li­ger uden for om­rå­det. Men han op­le­ve­de of­te, at når han vend­te til­ba­ge til fa­mi­li­er­ne med et bo­lig­til­bud, sag­de de nej. I be­gyn­del­sen for­stod han ik­ke hvor­for, da det var dem, som hav­de op­søgt ham, og det var dem, som sag­de, at de akut hav­de brug for at kom­me va­ek fra det be­la­ste­de om­rå­de.

Men de­res for­kla­rin­ger var of­te ens­ly­den­de, når de af­vi­ste hans til­bud.

»Det var for­di, jeg hav­de skaf­fet dem et sted, hvor der ik­ke bo­e­de sa­er­ligt man­ge ara­be­re el­ler ik­ke bo­e­de sa­er­ligt man­ge mus­li­mer, og fa­mi­li­en var må­ske ik­ke spe­ci­elt god til dansk, så det var sgu lidt et pro­blem at flyt­te der­hen,« si­ger han og ud­dy­ber:

»Én ting er, at skif­ten­de re­ge­rin­ger har skabt et pro­blem ved, at man har pla­ce­ret så man­ge det sam­me sted, for­di man ik­ke vid­ste, hvor man skul­le gø­re af dem. En an­den ting er, at det ik­ke nyt­ter, når de selv sø­ger sam­me sted hen, for­di de så kan bo med en ara­ber over sig, en ara­ber un­der sig, en ara­ber til høj­re og en ara­ber til ven­stre. Så er det da klart, der er pa­ral­lel­sam­fund og pro­ble­mer.« Stil krav til ind­van­dre­ne Iføl­ge Ni­ma Za­ma­ni er det nød­ven­digt, at der bli­ver stil­let krav til ind­van­dre­re. Som han blandt an­det for­kla­re­de for ny­lig i et interview med Ek­stra Bla­det.

»Jeg for­står godt, at når man har va­e­ret fat­tig i hjem­lan­det og kla­ret sig ved fi­f­le­ri­er, lig­ger det li­ge­for at fort­sa­et­te i det nye land. Men det er ik­ke o.k. el­ler in­te­gra­tions­frem­men­de at f.eks. op­la­e­re si­ne børn i so­ci­a­le bed­ra­ge­ri­er. Det er hel­ler ik­ke o.k., at man med Kor­a­nen i hån­den kø­rer hård so­ci­al kon­trol og un­der­tryk­kel­se mod ik­ke mindst kvin­der­ne. Det for­hin­drer bå­de dren­ge­ne og pi­ger­ne i at bli­ve or­dent­lig in­te­gre­ret. For nog­le er Gud el­ler Al­lah åben­lyst ik­ke et spørgs­mål om tro, men om magt.«

Hos Ek­stra Bla­det har han des­u­den i en ra­ek­ke klum­mer skre­vet om net­op de util­pas­se­de un­ge, som la­ver bal­la­de og kri­mi­na­li­tet. Det gjor­de han blandt an­det i som­mer i en op­sigtsva­ek­ken­de klum­me med over­skrif­ten: »Jeg har få­et nok – Støj­berg har desva­er­re ret«:

»Ind­van­drer­dren­ge­nes uop­drag­ne op­før­sel gi­ver bra­en­de til den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.