NOVO-ME­DI­CIN TIL PARKINSONPATIENTER

BT - - NYHEDER -

ME­DI­CIN Egent­lig har Novo Nor­disk ud­vik­let la­e­ge­mid­let Se­mag­lu­tid til be­hand­ling af ty­pe 2-di­a­be­tes. Men må­ske er pra­e­pa­ra­tet end­nu me­re brug­bart end først an­ta­get. Et nyt stu­die, som er of­fent­lig­gjort i det me­di­cin­ske tids­skrift The Lan­cet, vi­ser nem­lig po­si­ti­ve re­sul­ta­ter ved be­hand­ling af Par­kin­son-pa­tien­ter med la­e­ge­mid­let Exe­na­tid.

Det er i fa­mi­lie med Se­mag­lu­tid, og der­for kan det åb­ne nye mu­lig­he­der for den dan­ske me­di­ci­nal­gi­gant.

Hos Novo Nor­disk er man al­le­re­de klar over, at der fin­des et po­ten­ti­elt nyt for­ret­nings­om­rå­de, og man har al­le­re­de sat dy­re­for­søg med Se­mag­lu­tid i gang. Det forta­el­ler Mads Krogs­gaard Thom­sen, der er kon­cern­di­rek­tør med an­svar for forsk­ning og ud­vik­ling, til Fi­nans.

»Vi vil se på det sam­le­de bil­le­de, og det kan vi nok gø­re i lø­bet af det kom­men­de år,« si­ger han. Me­get po­si­tiv Claus Ber­ner Møl­ler, der er un­der­di­rek­tør for dan­ske ak­tier i ATP, som ejer en stor po­r­tion Novo-ak­tier, er nyhe­den me­get po­si­tiv.

»Det er så­dan­ne ting, man bå­de fra sel­ska­bet selv og fra et in­ve­stor­syns­punkt hå­ber på, så det skal selv­føl­ge­lig for­føl­ges,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.