Cra­zy Dai­sy

BT - - KULTUR -

na­e­ste år. Ik­ke at no­gen af dis­se festi­va­ler hav­de sto­re mu­si­kal­ske es­ser i ae­r­met i år. Men hvor­for ta­ge to­get til Roskil­de, når man kan va­e­re sam­men med li­ge­sin­de­de og hø­re den fe­de mu­sik in­den­for cy­kel­af­stand?

Det ga­el­der og­så de så­kald­te hip­ste­re, der nu har to en halv festi­val: Ha­ven, Heart­land på Fyn og Nort­hsi­de, der i dag mest er en by­fest i Aar­hus, men dog i år kun­ne pra­e­sen­te­re in­die-kon­ger­ne Ra­dio­he­ad og R&B-gu­den Frank Oce­an i hver sin synd­flod, der beg­ge vil­le ha­ve py­n­tet på pro­gram­met i Roskil­de, som den festi­val ger­ne vil se sig selv. Igen hvor­for ta­ge to­get, når …? Hel­migs ekso­ti­ske tri­umf­tog Der er man­ge ryg­ter om Nort­hsi­des og Tin­der­box’ øko­no­mi, men nøg­ter­nt be­dømt ud fra 2017 har de­res ty­ske bag­mand sta­dig mus­k­ler­ne til at tra­ek­ke de sto­re nav­ne, kom­bi­ne­ret med Tho­mas Hel­migs ekso­ti­ske tri­umf­tog. Co­pen­hell vok­ser hvert år Tid­li­ge­re var be­gre­bet ’kva­li­tet’ i mad og drik­ke en­ty­digt for­bun­det med Roskil­de. I dag er de på vej til at bli­ve over­ha­let af de na­evn­te festi­va­ler – og al­le an­dre festi­va­ler, hvor det kan va­e­re sva­ert at fin­de to Frank­fur­te­re med sovs og frit­ter.

De så­kald­te ni­che­festi­va­ler vok­ser. Tøn­der Festi­val er in­de i en enormt spa­en­den­de ud­vik­ling. På vej til at bli­ve en af Eu­ro­pas før­en­de ame­ri­ca­na/roots-festi­va­ler. Co­pen­hell Roskil­de Festi­val: 130.000 be­sø­gen­de Smuk­fest i Skan­der­borg: 49.000 Nort­hSi­de: 40.000 Tin­der­box Festi­val: 35 – 36.000, iføl­ge festi­va­lens eg­ne op­lys­nin­ger. Jel­ling Festi­val: Co­pen­hell: Heart­land: Ha­ven: bli­ver stør­re for hvert år. Jeg hø­rer fle­re og fle­re si­ge, at de har valgt Roskil­de fra til for­del for støjor­gi­et på Refsha­leø­en.

Ef­ter nog­le år med Springs­te­en, Rol­ling Sto­nes, McCart­ney og Neil Yo­ung faldt al­ders­gen­nem­snit­tet i år i Roskil­de. Publi­kum vil sta­ti­stisk set va­e­re til den elek­tro­ni­ske EDM. Den har sin egen sce­ne på Tin­der­box, og sit eget ’ba­el­te’ hver af­ten i Skan­der­borg. Roskil­de har be­vidst valgt det fra med det re­sul­tat, at fester­ne fo­re­går i telt­lej­re­ne. Ik­ke et ondt ord om det.

Men hvor me­get ro­ck­festi­val er der i det?

Roskil­de Festi­val er på vej til at bli­ve de nye Cra­zy Dai­sy for stu­den­ter­hu­er.

Ml. 30 og 35.000 23.000 15.000 11.000

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.