Me­get me­re end top­pen af pop­pen

San­ge­r­in­den Han­ne Bo­el, der på umi­sken­de­lig vis har for­mid­let mu­sik med ame­ri­kan­ske rød­der, har som so­list fort­sat me­get godt at by­de på

BT - - NAVNE - 60 ÅR I MOR­GEN Kjeld Frand­sen | df@ber­ling­s­ke.dk

At va­e­re kunst­ner hand­ler om iden­ti­tet. Og ele­men­ta­ert sagt er det den på én gang au­to­ri­ta­ti­ve og sen­si­ti­ve stem­me samt mu­sik med kla­re ame­ri­kan­ske rød­der, der iden­ti­fi­ce­rer san­ge­r­in­den Han­ne Bo­el. Helt fak­tu­elt stam­mer 60-års-fød­sel­a­ren fra Bags­va­erd, hvor hun tid­ligt for­nem­me­de, at mu­sik­ken skul­le for­me hen­des livs­ba­ne. Hun spil­le­de i man­do­li­nor­ke­ster og var godt i gang med at spil­le tva­er­fløjte, da hun på et mu­siks­ta­ev­ne på Brand­b­jerg Højsko­le i 1976 blev spo­ret ind på san­gen.

Hun blev ud­dan­net som mu­sik­pa­e­da­gog ved Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um og var i 1980 den ene­ste i Dan­mark med en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se i ryt­misk sang. Hun fort­sat­te stu­di­er­ne ved Ber­k­lee Col­le­ge of Mu­sic i Bo­ston og blev ved hjem­kom­sten i 1981 gan­ske syn­lig på den dan­ske mu­siks­ce­ne, ik­ke mindst som den ene af de tre san­ge­r­in­der i funk big ban­det Blast. Gen­nem­brud­det Re­sten af år­ti­et var hun ja­evn­ligt so­list med eu­ro­pa­ei­ske ja­zzor­ke­stre, her­un­der Ra­dio­ens Big Band, og der­til mar­ke­re­de Han­ne Bo­el sig sta­er­kt i den ja­zzkvar­tet, der rum­me­de pi­a­ni­sten Jør­gen Em­borg, bas­si­sten Mads Vin­ding og trom­mesla­ge­ren Alex Ri­el, og som for nøj­ag­tigt 30 år si­den ind­spil­le­de lp’en ’Sha­dow of Love’ i Mont­mart­re i Nør­re­ga­de.

Det egent­li­ge gen­nem­brud kom dog først i 1988 med al­bum­met ’Bla­ck Wolf’, som pro­fi­le­re­de Han­ne Bo­els ka­rak­te­ri­sti­ske mør­ke røst og ev­ne til at for­tol­ke et soul-in­spi­re­ret re­per­toi­re. Pla­den op­nå­e­de et salgstal på 145.000 ek­sem­pla­rer, mens op­føl­ge­ren ’Dark Pas­sion’ i 1990 – med slagnum­re som ’If You Want My Bo­dy’ og ’I Wan­na Ma­ke Love To You’ – sneg sig op på 340.000.

Med to CD-ud­gi­vel­ser i 1992 blev der i he­le Skan­di­navi­en lagt ma­er­ke til den dan­ske san­ge­r­in­de, og 1993-al­bum­met ’Kin­da Soul’ top­pe­de hit­lis­ten i Nor­ge, hvor Han­ne Bo­el si­den har haft et me­get stort og me­get tro­fast publi­kum. Til­løb til nyt al­bum Han­ne Bo­el le­ve­re­de i 1996 egen mu­sik og eg­ne tek­ster til al­bum­met ’Si­lent Vi­o­len­ce’, og et sam­ar­bej­de med san­ge­ren og sangskri­ve­ren Mar­tin Hall kul­mi­ne­re­de i 2000 med cd’en ’Bo­el & Hall’.

Si­de­lø­ben­de med sang-kar­ri­e­ren har Han­ne Bo­el va­e­ret me­get flit­tig som mu­sik­pa­e­da­gog, og hun har i de se­ne­re år va­e­ret pro­fes­sor i sang ved Ryt­misk Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um i Kø­ben­havn. Og ja­zzen har hun ik­ke glemt. I hvert fald er den sta­er­kt til ste­de på hen­des to se­ne­ste ud­gi­vel­ser, ’I Think It’s Go­ing To Rain’, som er ind­spil­let i Oslo i 2010 med pi­a­ni­sten Car­sten Da­hl, og ’The Shin­ing Of Thin­gs’ fra 2011, hvor hun blandt an­det syn­ger du­et med den ita­li­en­ske croo­ner Ma­rio Biondi i Wil­lie Nel­sons ’Fun­ny How Ti­me Slips Away’.

Han­ne Bo­el, der sid­ste år delt­og i TV2s ’Top­pen af pop­pen’ og med sit er­fa­rings­ma­et­te­de for­mat le­ve­de fuldt op til pro­gram­tit­len, ta­ger så småt til­løb til et nyt al­bum, li­ge­som hun sidst på året ta­ger ud på en lands­tur­né, blot ledsa­get af de to gu­i­ta­ri­ster Jens Run­ge og Ja­cob Funch.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.