’De fin­der ik­ke no­gen skju­le­ste­der’

Po­li­ti­et scan­ner Ra­ket-Mad­sens ubåd for mu­li­ge hul­rum, men det er sva­ert at skju­le no­get i ubå­den, ly­der det fra Pe­ter Mad­sens go­de ven, der var med til at byg­ge Nau­til­us

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son | phan@bt.dk

Iføl­ge den drabs­sig­te­de Pe­ter Mad­sens go­de ven Jens Fal­ken­berg, der var med til at byg­ge ubå­den Nau­til­us, er det na­er­mest umu­ligt at skju­le no­get om bord på far­tø­jet. Det forta­el­ler Mad­sens ven, ef­ter po­li­ti­et i går op­ly­ste, at ubå­den bli­ver scan­net for mu­li­ge hem­me­li­ge rum.

Til scan­nin­gen gør po­li­ti­et brug af en så­kaldt con­tai­ner­scan­ner fra Skats told­af­de­ling.

Con­tai­ner­scan­ne­re bru­ges nor­malt til at un­der­sø­ge skibscon­tai­ne­re for narko, men i går blev scan­ne­ren alt­så brugt til at se, om der kun­ne va­e­re skjul­te rum i den ubåd, som iføl­ge po­li­ti­et be­vidst blev sendt til bunds for snart tre uger si­den og som sta­dig be­trag­tes som et ger­nings­sted.

’Scan­nin­gen gen­nem­fø­res på bag­grund af man­ge for­skel­li­ge hen­ven­del­ser om mu­li­ge hul­rum i ubå­de ge­ne­relt og kon­kret og­så i for­hold til Nau­til­us. Der sø­ges i sa­gens na­tur ef­ter spor ef­ter en for­bry­del­se samt mu­ligt ger­nings­vå­ben med me­re. Det skal un­der­stre­ges, at scan­nin­gen fo­re­ta­ges for at ude­luk­ke, at der kan fin­des uaf­søg­te rum, og ik­ke på bag­grund af en kon­kret mi­stan­ke om det­te’, skri­ver po­li­ti­et i en pres­se­med­del­el­se.

Kas­ser til op­be­va­ring

Men spør­ger du Jens Fal­ken­berg, er der ik­ke be­vidst la­vet no­gen hem­me­li­ge rum el­ler hul­rum i ubå­den, som han med eg­ne ord ’ken­der ud og ind’

»Ubå­den er ik­ke byg­get el­ler for­be­redt med hen­blik på at skju­le no­get el­ler ha­ve nog­le hem­me­li­ge rum,« si­ger Jens Fal­ken­berg.

Der er en ra­ek­ke alu­mi­ni­um­skas­ser i bå­den, men de er blot til op­be­va­ring.

»Vi fik dem vist fra et fly. Det er op­be­va­rings­kas­ser til kiks, saf­te­vand, tøj og dyk­ker­ud­styr for ek­sem­pel,« si­ger Jens Fal­ken­berg.

I sid­ste uge lyk­ke­des det Kø­ben­havns Po­li­ti at fin­de blod­spor i den ha­e­ve­de ubåd. Blo­det mat­che­de Kim Walls. Det ske­te blot et par da­ge ef­ter, at en mand på cy­kel­tur fandt det, der vi­ste sig at va­e­re et kvin­de­lig, som mang­le­de ho­ved, ar­me og ben. En dna-ana­ly­se vi­ste få da­ge se­ne­re, at der var ta­le om Kim Wall, og lig­de­le­ne var iføl­ge po­li­ti­et ’be­vidst ble­vet af­skå­ret’.

Na­eg­ter sig skyl­dig

Pe­ter Mad­sen sid­der va­re­ta­egts­fa­engs­let for ’uagt­somt mand­drab un­der sa­er­ligt ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der’ på Kim Wall, der ar­bej­de­de som fre­elan­cejour­na­list.

Han har i ret­ten tid­li­ge­re for­kla­ret, at der iføl­ge ham var ’sket en ulyk­ke’ om bord på ubå­den, før han hav­de smidt den 30-åri­ge sven­skers lig i ha­vet.

Han na­eg­ter sig skyl­dig i drab, uagt­somt mand­drab og i usøm­me­lig om­gang med lig.

FOTO: JENS NØRGAARD LAR­SEN

FOTO: BAX LINDHARDT

Pe­ter Mad­sen.

ARKIVFOTO: TOM WALL

Kim Wall.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.