Kim Wall og Pe­ter Mad­sen blev fil­met af tred­je per­son

BT - - NYHEDER - Ma­ria Chri­sti­ne Mad­sen | ma­ma@bt.dk Ka­ri­na Svens­gaard | ksv@bt.dk

De sid­ste ti­mer af den sven­ske jour­na­list Kim Walls liv er end­nu et myste­ri­um, som Kø­ben­havns Po­li­ti ar­bej­der in­ten­sivt med at lø­se. En af brik­ker­ne er en tred­je per­son, som vid­ner så sam­men med bå­de Kim Wall og Pe­ter Mad­sen.

Den tred­je per­son blev set på Refsha­leø­en fle­re ti­mer in­den den dan­ske op­fin­der og den nu af­dø­de jour­na­list sej­le­de ud med ubå­den Nau­til­us og ved­kom­men­de var til ste­de, mens Kim Wall in­ter­viewe­de Pe­ter Mad­sen til en ar­ti­kel, som hun ef­ter pla­nen skul­le skri­ve om ham og ubå­den. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fil­me­de per­so­nen in­ter­viewet med den dan­ske op­fin­der.

Drabs­chef Jens Møl­ler si­ger til BT, at man har kend­skab til den tred­je per­son.

»Vi er be­kendt med, at der er en per­son til ste­de, og vi ved, hvem det er. Det er selv­føl­ge­lig in­ter­es­sant for os, men det er vig­tigt at slå fast, at der ik­ke er no­get mista­en­ke­ligt ved det. Vi har in­gen mi­stan­ke mod per­so­nen,« si­ger Jens Møl­ler fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

Fre­dag i sid­ste uge hav­de po­li­ti­et ind­til vi­de­re mod­ta­get me­re end 656 tips i sa­gen. Ef­ter­forsk­nings­le­de­ren øn­sker dog ik­ke at forta­el­le, hvad ar­bej­det med de man­ge hen­ven­del­ser og tips har ført til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.