Po­li­ti­et har un­der­søgt Ra­ket-Mad­sens før­ste ubåd

Po­li­ti­et har haft dyk­ke­re ne­de for at un­der­sø­ge ra­ket­byg­ge­ren Pe­ter Mad­sens gam­le ubåd, Freya, som han be­gra­ve­de til søs

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Larsen | jvl@bt.dk Pe­ter Astrup | past@bt.dk

Kø­ben­havns Po­li­ti ar­bej­der på at kort­la­eg­ge den va­re­ta­egts­fa­engs­le­de ra­ket­byg­ger Pe­ter Mad­sens gø­ren og la­den un­der van­det. I sid­ste uge send­te po­li­ti­et dyk­ke­re ned for at un­der­sø­ge ubå­den ’Freya’, som var Pe­ter Mad­sens før­ste ubåd, der lig­ger på ha­vets bund. Det op­ly­ser Jens Møl­ler Jen­sen, der er drabs­chef i Kø­ben­havns Po­li­ti. »Vi hav­de i sid­ste uge dyk­ke­re ne­de at un­der­sø­ge vra­get. Der var en lu­ge, der stod åben, og der er og­så fri­tids­dyk­ke­re, der fra tid til an­den har va­e­ret der­ne­de,« si­ger han.

Ra­ket- og ubå­ds­byg­ge­ren Pe­ter Mad­sen har si­den 12. au­gust sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let, sig­tet for drab og subsi­di­a­ert for uagt­somt mand­drab på den sven­ske jour­na­list Kim Wall.

’Su­bi­si­di­a­ert’ be­ty­der, at po­li­ti­et vil for­sø­ge at få ham dømt for uagt­somt mand­drab, hvis han ik­ke kan døm­mes for drab.

Pe­ter Mad­sen har for­kla­ret, at Kim Wall dø­de som føl­ge af en ulyk­ke om bord på hans ubåd UC3 Nau­til­us, og at han ef­ter­føl­gen­de gav hen­de en be­gra­vel­se til søs. Kim Walls torso er si­den ble­vet fun­det. Lem­mer­ne var iføl­ge po­li­ti­et af­skå­ret som føl­ge af en be­vidst hand­ling. Der­for er Pe­ter Mad­sen og­så sig­tet for usøm­me­lig om­gang med lig.

For en uge si­den blev dyk­ke­re sendt ned for at un­der­sø­ge Pe­ter Mad­sens før­ste selv­byg­ge­de ubåd, Freya, der i 2008 blev sa­en­ket ved Flak­for­tet i Øre­sund. Så Freya syn­ke til bunds Pe­ter Mad­sen brug­te Nau­til­us til at sla­e­be Freya ud til en po­si­tion i na­er­he­den af Flak­for­tet. Blom­ster­kran­se af pla­stik blev ha­engt på Frey­as pe­riskop.

Pe­ter Mad­sen og en ven krav­le­de om bord på ubå­den, og åb­ne­de dens skrog­ven­ti­ler og lod lu­gen bli­ve åb­net på klem. Der­ef­ter krav­le­de de til­ba­ge på Nau­til­us og så Freya syn­ke til bunds.

I bo­gen ’Ra­ket-Mad­sen - Dan­marks

gør-det-selv astro­naut’ af jour­na­list Thomas Djur­sing forta­el­ler Pe­ter Mad­sen om Freya:

»Hun lig­ger i dag be­gra­vet på en tyst og smuk grav­plads. Ly­set kom­mer og går med da­ge­ne; vin­ter føl­ger som­mer, og Freya for­svin­der gan­ske lang­somt. Hun ven­der til­ba­ge til den klip­pe, hun blev bra­endt ud af. For så­dan er det med al­ting. Alt har en cy­klus - en fød­sel, et liv og en død. Al­le tre livs­fa­ser kan va­e­re smuk­ke hvis vi vil det.«

Drabs­chef Jens Møl­ler Jen­sen forta­el­ler, at Freya er ble­vet un­der­søgt i den igang­va­e­ren­de ef­ter­forsk­ning. Fandt I no­get mista­en­ke­ligt?

»Så hav­de vi nok valgt at ha­e­ve ubå­den,« si­ger han.

Po­li­ti­et har få­et me­re end 700 hen­ven­del­ser, men ef­ter­ly­ser fle­re:

»Vi vil ger­ne ta­le med per­so­ner, der har va­e­ret om bord på ubå­den og har haft op­le­vel­ser af den ene el­ler den an­den slags. Vi vil ger­ne vi­de, hvil­ken ru­te han ple­jer at sej­le, hvil­ke spe­ci­el­le mål han sej­ler ud til, og om han dyk­ker ned spe­ci­el­le ste­der. Er der nog­le spe­ci­el­le vrag el­ler an­det, han ple­jer at vi­se frem. Hvad sker der, når man er ude at sej­le i den­ne her ubåd, det vil vi ger­ne vi­de,« si­ger Jens Møl­ler Jen­sen.

Hvad vid­ner­ne har for­talt, øn­sker han ik­ke at ud­dy­be. Pe­ter Mad­sen er va­re­ta­egts­fa­engs­let frem til 5. sep­tem­ber.

ARKIVFOTO: TOM WALL FO­TO: AN­DERS VALSTED

Kim Wall.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.