Har­vey er gå­et i

BT - - NYHEDER -

TE­XAS DRUKNER i Te­xas kan iføl­ge tv-sta­tio­nen MSNBC kom­me til at over­sti­ge det, der sva­rer til 140 mil­li­ar­der kro­ner.

»An­tal­let af hjem, som er over­svøm­met na­er to af Hou­stons van­d­re­ser­voi­rer, er ste­get til 4.000,« si­ger Jeff Lin­der fra kri­se­be­red­ska­bet i Har­ris Co­un­ty til Ritzau.

»Vi er me­get ta­et på, at vand­stan­den har kul­mi­ne­ret. Vi kan se frem mod en be­ty­de­ligt bed­re si­tu­a­tion,« si­ger han.

En dom­mer i Har­ris Co­un­ty, Ed Em­mett, si­ger, at mel­lem 30.000 og 40.000 hu­se er ble­vet øde­lagt el­ler be­ska­di­get af over­svøm­mel­ser­ne i den te­xan­ske stor­by.

»Tal­let kan va­e­re hø­je­re. Vi ved det ik­ke med sik­ker­hed, før vi kom­mer ud til al­le de ram­te om­rå­der,« si­ger Ed Em­mett i et tv-in­ter­view.

»Nog­le hu­se vil al­drig kun­ne re­pa­re­res. Men der bli­ver gi­vet store do­na­tio­ner til of­re­ne, og man­ge fri­vil­li­ge hja­el­per, så me­get de kan,« til­fø­jer han.

Dom­me­ren un­der­stre­ger, at det kan ta­ge år at kom­me over kri­sen. Van­det står to me­ter højt Fle­re ste­der står van­det sta­dig to me­ter højt. By­ens gi­gan­ti­ske mo­tor­ve­je er fortsat for­vand­let til flo­der. Og selv i by­ens her­ber­ger, hvor de nye hjem­lø­se sø­ger til­flugt, er gul­vet nu over­svøm­met.

I tirs­dags be­søg­te pra­esi­dent Do­nald Trump sam­men med før­ste­da­me Mela­nia Trump de ka­ta­stro­fe­ram­te om­rå­der i Te­xas.

Og selv­om ba­nen er krid­tet op til kamp i det ame­ri­kan­ske se­nat – ik­ke al­le 100 med­lem­mer er nem­lig eni­ge om, hvor hja­el­pen skal kom­me fra, så har pra­esi­den­ten lo­vet, at myn­dig­he­der­ne i Te­xas vil mod­ta­ge al den fø­de­ra­le øko­no­mi­ske hja­elp, der er brug for.

»Ef­ter at ha­ve set ka­ta­stro­fen med eg­ne øj­ne kan jeg kun op­for­drer al­le til at be­de for bor­ger­ne i Te­xas,« sag­de Do­nald Trump i Austin, Te­xas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.