Nyt fund kan va­e­re ver­dens ae­ld­ste vin

BT - - NYHEDER -

SI­CI­LI­EN I bun­den af nog­le ler­kruk­ker, fun­det i en grot­te på Si­ci­li­en, har for­ske­re fun­det spor af, hvad der kan va­e­re ver­dens ae­ld­ste vin. Og un­der al­le om­sta­en­dig­he­der be­vi­ser på, at den ga­e­re­de dru­es­aft blev la­vet og ind­ta­get i Ita­li­en for over 6.000 år si­den. Det skri­ver avi­sen The Gu­ar­di­an.

Hidtil har man ment, at vin­pro­duk­tion i Ita­li­en først blev ud­vik­let om­kring år 1.200 før Kri­sti fød­sel, men den da­to er nu ble­vet skub­bet me­re end 3.000 år til­ba­ge.

Det er et for­sker­hold fra Uni­ver­si­ty of South Fl­o­ri­da, der står bag fun­det i en kal­k­stens­hu­le på Mon­te Kro­nio na­er den lil­le fi­sker­by Sci­ac­ca på Si­ci­li­ens syd­ve­st­li­ge kyst. Vin­sy­re og sal­te Fun­det blev gjort i 2012, men re­sul­ta­ter­ne er først nu fa­er­di­g­a­na­ly­se­ret og of­fent­lig­gjort i The Mi­cro­che­mi­cal Jour­nal.

I hu­len blev der fun­det ler­kruk­ker, som var ble­vet brugt til op­be­va­ring af va­e­sker. Kruk­ker­ne er ble­vet da­te­ret til år 4000 før Kri­sti fød­sel.

Ef­ter­føl­gen­de har man så ana­ly­se­ret re­ster fra ind­hol­det.

»Ke­mi­ske ana­ly­ser fra de gam­le ler­va­rer vi­ste re­ster af vin­sy­re og sal­te fra sy­ren,« forta­el­ler En­ri­co Greco, ke­mi­for­sker ved uni­ver­si­te­tet i Ca­ta­nia, der hjalp med forsk­nin­gen.

»Der­ved kun­ne vi fast­slå, at kruk­ker­ne hav­de va­e­ret brugt til at op­be­va­re vin i.« Ar­men­ske gra­na­ta­e­b­ler Blandt ar­ka­e­o­lo­ger går te­o­ri­er om den før­ste pro­duk­tion af vin på, at det kan va­e­re op til 10.000 år si­den, man før­ste gang fandt på at pres­se dru­er el­ler an­den saf­tig frugt og la­de det ga­e­re til dét, vi i dag kal­der vin.

Det hidtil ae­ld­ste fund af vin­re­ster er gjort i Ar­me­ni­en na­er lands­by­en Are­ni.

Og­så det er om­kring 6.000 år gam­melt, men her er man i tvivl om, hvor­vidt vin­re­ster­ne stam­mer fra dru­er, el­ler om den har va­e­ret la­vet på gra­na­ta­e­b­ler, som er en me­get al­min­de­lig frugt på de kan­ter, som og­så er ble­vet brugt til vin­pro­duk­tion.

På Si­ci­li­en kan vin­fun­det der­i­mod kun kom­me fra dru­er, fast­slår for­sker­ne. ’Fyl­der os med gla­e­de’ Si­ci­li­en er sta­dig et af Ita­li­ens vig­tig­ste vin­pro­du­ce­ren­de om­rå­der, og nyhe­den by­des vel­kom­men lo­kalt, forta­el­ler den si­ci­li­an­ske vi­n­eks­pert og hi­sto­ri­ker Ales­sio Pla­ne­ta.

»Op­da­gel­sen fyl­der os med gla­e­de. Indtil nu har vi tro­et, at Si­ci­li­ens vin­kul­tur kom til øen sam­ti­dig med, at de gam­le gra­e­ke­re ko­lo­ni­se­re­de øen,« si­ger Pla­ne­ta til The Gu­ar­di­an.

Om vi­nen så over­ho­ve­det var va­erd at drik­ke, vur­de­ret ud fra nu­ti­dens smagsløg, kan for­sker­ne ik­ke sva­re na­er­me­re på.

Fak­tisk kan man hel­ler ik­ke af­gø­re, om der var ta­le om hvid­vin el­ler rød­vin i de gam­le kruk­ker.

Men ita­li­ensk vin var det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.