Lol­land og Vor­ding­borg får hja­elp til pres­set øko­no­mi

BT - - NYHEDER -

TIL­SKUD Lol­land Kom­mu­ne får 47 mil­li­o­ner kro­ner ek­stra til kom­mu­ne­kas­sen. Det skal gi­ve me­re luft til øko­no­mi­en, når bud­get­tet for na­e­ste år skal la­eg­ges. Der­med får Lol­land det stør­ste af de sa­er­tilskud, der for­de­les mel­lem van­ske­ligt stil­le­de kom­mu­ner.

Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et har for­delt til­skud fra to pul­jer for i alt 516 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser mi­ni­ste­ri­et.

Mens Lol­land Kom­mu­ne får godt ni pro­cent af mil­li­o­ner­ne, står Vor­ding­borg Kom­mu­ne som mod­ta­ger af den na­est­stør­ste pen­gepo­se. Den in­de­hol­der 28 mil­li­o­ner kro­ner.

Øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Si­mon Emil Am­mitzbøll (LA) ser mid­ler­ne som en hja­el­pen­de hånd, der kan sik­re kom­mu­ner­nes øko­no­mi for 2018:

»Det er mit ind­tryk, at fle­re af lan­dets kom­mu­ner ar­bej­der med at ef­fek­ti­vi­se­re og strøm­li­ne den må­de, de løf­ter de­res op­ga­ver på. Det er en vig­tig ind­sats, for vi skal ha­ve mest mu­ligt ud af skat­te­bor­ger­nes pen­ge.

Med sa­er­tilskud­s­pul­jer­ne har vi mu­lig­hed for at gi­ve en ek­stra øko­no­misk hånds­ra­ek­ning til de kom­mu­ner, som på trods af ind­sat­sen har de stør­ste ud­for­drin­ger med at få bud­get­tet for 2018 til at ha­en­ge sam­men,« si­ger han.

De to pul­jer er den ge­ne­rel­le sa­er­tilskud­s­pul­je og en pul­je for ho­ved­stadskom­mu­ner­ne.

Fra den ge­ne­rel­le pul­je bli­ver der sendt 350 mil­li­o­ner ud til kom­mu­ner i he­le lan­det.

Der­u­d­over er der re­ser­ve­ret 24 mil­li­o­ner kro­ner til pres­se­de kom­mu­ner, der har sa­er­li­ge ud­for­drin­ger in­den for be­ska­ef­ti­gel­se. Det kan for ek­sem­pel va­e­re for­di, de har ek­stra man­ge le­di­ge.

Fra ho­ved­sta­dens pul­je er der 142 mil­li­o­ner kro­ner.

Sam­let bli­ver der gi­vet til­skud til 35 af lan­dets 98 kom­mu­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.