Eks­pert hå­ber på ny, bed­re be­hand­ling

BT - - NYHEDER -

FREMSKRIDT SÅ­DAN FOREBYGGER DU HJER­NE­BLØD­NING:

Pas på ditblod­tryk

For­hø­jet blod­tryk be­la­ster hjer­tet og sli­der på blod­kar­re­ne. Det øger ri­si­ko­en for åre­for­kal­k­ning, blod­prop­per og for al­vor­li­ge blød­nin­ger. Hjer­te­for­e­nin­gen an­be­fa­ler, at et nor­malt blod­tryk ik­ke må va­e­re over 140/90 mmol/ l. Ved di­a­be­tes ik­ke over 140/85 mmol/ l. Drop smø­ger­ne Når du ry­ger, tra­ek­ker blod­kar­re­ne sig sam­men, og blod­tryk­ket sti­ger. Det øger ri­si­ko­en for blod­prop­per og blød­nin­ger i hjer­nen, men det er al­drig for sent. Så snart du stop­per med at ry­ge, fal­der ri­si­ko­en for et sl­ag­til­fa­el­de. Li­der du sam­ti­dig af mi­gra­e­ne, er det ek­stra vig­tigt. Forsk­ning har nem­lig ta­le og i va­er­ste fald dør. I få til­fa­el­de kan man ope­re­re, men of­test be­står be­hand­lin­gen i at mind­ske ri­si­ko­en for kom­pli­ka­tio­ner i form af f.eks. blod­prop­per i ben el­ler lun­ger. Det sker ty­pisk ved at sa­et­te nog­le store man­chet­ter på be­ne­ne, der mas­se­rer dem.

Hvis pa­tien­ten ta­ger blod­for­tyn­den­de me­di­cin, vil la­e­ger­ne des­u­den mod­vir­ke den­ne ef­fekt med me­di­cin, da det er vig­tigt, at blo­det størk­ner, og blød­nin­gen der­med stop­per. Be­gra­en­set ef­fekt Re­elt har den ek­si­ste­ren­de be­hand­ling dog be­gra­en­set ef­fekt. Der­for er la­e­ger­ne som no­get nyt li­ge nu i gang med at te­ste såkaldt tra­ne­xam­sy­re, der er et vel­kendt blød­nings­stand­s­en­de pra­e­pa­rat, for at se, om det og­så kan bru­ges i for­bin­del­se med hjer­ne­blød­nin­ger.

»Vi hå­ber på, at det vir­ker,« si­ger Hanne Chri­sten­sen.

For­sø­get med tra­ne­xam­sy­re for­ven­tes af­slut­tet i maj 2018. Hjer­nesa­gen hil­ser forsk­nin­gen vel­kom­men:

»Hjer­ne­blød­nin­ger er sam­men med blod­prop­per i hjer­nen en af de stør­ste sund­heds­ud­for­drin­ger her­hjem­me. Der­for er vi po­si­tivt stemt over for alt, der kan hja­el­pe,« si­ger for­e­nin­gens di­rek­tør Klaus Le­gau. vist, at det kan fi­redob­le ri­si­ko­en for de 25-45 åri­ge. Tra­ek i tra­e­ning­s­tø­jet Når du dyr­ker mo­tion, sa­en­ker du blod­tryk­ket. Det er godt for hjer­te­kar-sy­ste­met (og til­strøm­nin­gen af blod til hjer­nen) og gør det mod­stands­dyg­tigt. Lidt mo­tion er bed­re end in­gen – og du kan med­reg­ne ha­ve­ar­bej­de og gå­tu­re. Skål med må­de Al­ko­hol får dit blod­tryk til at ry­ge i vej­ret, og det øger ri­si­ko­en for blød­nin­ger og blod­prop­per. Hold dig der­for til Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger, og drik ik­ke me­re end syv gen­stan­de om ugen som kvin­de og 14 gen­stan­de om ugen som mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.