Blå par­ti­er står svagt

BT - - NYHEDER -

VAELGERMÅLING sva­ge op­bak­ning til de blå par­ti­er be­ty­der, at in­gen af dem har ’råd til at fejle’ un­der for­hand­lin­ger­ne om skat­tere­for­men og fi­nans­lo­ven, si­ger valg­for­sker og pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Ru­ne Stu­ba­ger.

»Al­le er pres­se­de i va­el­ger­må­lin­ger­ne og skal ha­ve no­get med hjem til ker­ne­va­el­ger­ne. Det gør det sva­e­re­re for par­ti­er­ne at ind­gå kom­pro­mi­ser, der ram­mer de­res respek­ti­ve va­el­ger­grup­per ne­ga­tivt. Den stør­ste spa­en­ding er der mel­lem DF og Li­be­ral Al­li­an­ce, som har hver sin pro­fil på skat­te­let­tel­ser, hvor Li­be­ral Al­li­an­ce øn­sker at let­te i top­pen og DF i bun­den,« si­ger Ru­ne Stu­ba­ger og til­fø­jer, at og­så fi­nan­si­e­rin­gen af skat­te­let­tel­ser­ne bli­ver af­gø­ren­de for, om par­ti­er­ne kan sa­el­ge den sam­le­de pak­ke som en sejr til de­res va­el­ge­re. Va­el­ge­re vil ha­ve vel­fa­erd »Spør­ger man va­el­ger­ne ge­ne­relt, vil de hel­le­re ha­ve vel­fa­erd end skat­te­let­tel­ser. Så hen­ter de blå par­ti­er fi­nan­si­e­ring ved at pres­se for ek­sem­pel sund­heds­va­e­se­net med pro­duk­ti­vi­tets­krav, kan det bli­ve sva­ert at sa­el­ge skat­te­let­tel­ser som en sejr for isa­er Dansk Fol­ke­par­ti, men for­ment­lig og­så Ven­stre,« si­ger Ru­ne Stu­ba­ger.

Om­vendt kan Dansk Fol­ke­par­ti, iføl­ge Ru­ne Stu­ba­ger, sat­se på, at de hen­ter fi­nan­si­e­ring på ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger, som vil få skat­te­let­tel­ser til de me­re velstil­le­de til at gli­de let­te­re ned i DFs va­el­ger­seg­ment.

Li­be­ral Al­li­an­ce har med sel­ve ud­spil­let få­et sendt et klart sig­nal om, at de ger­ne vil sa­en­ke skat­ten mar­kant for de mest velstil­le­de, men slut­re­sul­ta­tet en­der for­ment­lig et no­get an­det sted, på­pe­ger valg­for­ske­ren:

»Spørgs­må­let er så, om LA-va­el­ger­ne er til­fred­se med, at de har et par­ti, der sen­der kla­re sig­na­ler, men må slu­ge ka­me­ler i mas­se­vis.«

Sam­let står de tre re­ge­rings­par­ti­er til at ta­be tre man­da­ter i for­hold til val­get i 2015, og hvis der var valg i dag, vil­le S-for­mand Met­te Fre­de­rik­sen iføl­ge må­lin­gen ryk­ke ind i Stats­mi­ni­ste­ri­et med 89 rø­de man­da­ter i ryg­gen mod blå bloks 86 man­da­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.