Vil no­gen va­e­re så ven­lig at for­kla­re mig, hvad fe­mi­nis­me er?

Hej, jeg hed­der Joy - og jeg ved ik­ke, hvad fe­mi­nis­me er

BT - - DEBAT -

TORSDAGSKLUMME

Sidst jeg kig­ge­de mig i spej­let, var jeg ik­ke se­xet. Da hav­de jeg mad i ta­en­der­ne

Jeg er an­ti-fe­mi­nist,« prok­la­me­re­de jeg i sjov til min go­de ve­nin­de, der er ak­tiv fe­mi­nist. Men ’a jo­ke is truth wrap­ped in a smi­le,’ som man si­ger, og jeg må er­ken­de, at der fak­tisk var en slet skjult sand­hed i min upo­pu­la­e­re er­kla­e­ring.

Sat på spid­sen ved jeg nem­lig slet ik­ke, hvad fe­mi­nis­me er. Når jeg be­trag­ter be­va­e­gel­sen ude­fra, sy­nes jeg sna­re­re, at der er ta­le om ring­hjør­ner end for­gre­nin­ger, og bok sek am­pen for­vir­rer mig. FØR­STE RUN­DE:

1. De Pro­ak­ti­ve Fe­mi­ni­ster er for al­vor på bar­ri­ka­der­ne i dis­se da­ge. Knap var Kim Wall (hvil i fred) meldt sav­net, før den før­ste kvin­de­for­ka­em­per m/k skynd­te sig at be­stem­me, at den sven­ske jour­na­lists for­svin­den og se­ne­re død var køns­be­tin­get, bas­ta.

Jeg er enig i, at alt pe­ger i den ret­ning. Og jeg sy­nes og­så, at de­bat­ten om ud­sat­te kvin­der er enormt vig­tig. Men mig be­kendt er drab, dødsu­lyk­ker og par­te­rin­ger ik­ke et vil­kår for kvin­der. Uden at vi­de det, tør jeg na­e­sten godt love, at det er mu­ligt at par­te­re en mand. Der er for øv­rigt slet ik­ke af­sagt dom i sa­gen. I mod­sat­te ring­hjør­ne: 2. De ’Pas­si­ve Fe­mi­ni­ster’ er go­de til at kon­sta­te­re ting: At klap i num­sen fra frem­me­de er klamt; at ord som dren­ge­far­ve og tø­se­for­na­er­met er dum­me; at vi sta­dig ik­ke har li­ge­ret og li­ge­løn. De­bat­ten sy­nes ba­re at va­e­re et evigt ek­ko af sig selv - og den be­gynd­te vel at ma­er­ke i slut­nin­gen af 1800-tal­let.

Jeg er enig i, at ‘køns­stig­ma­ti­se­ring’ og ‘he­te­ro­nor­ma­ti­vi­tet’ er et pro­blem, man skal til livs. Men for det før­ste bru­ger man slet ik­ke så­dan­ne ord i de mil­jø­er, hvor de to tan­ke­møn­stre er et pro­blem. Det ved jeg, for jeg er vok­set op på Ama­ger. For det an­det: Hvor er løs­nings­for­sla­get? AN­DEN RUN­DE: 3. Jeg kan bedst be­skri­ve de ’Udskam­men­de Fe­mi­ni­ster’ med en li­ste over ting, dis­se ik­ke kan li­de: Kvin­der, der er un­der­va­eg­ti­ge. Kvin­der, der soig­ne­rer sig. Kvin­der, der går i ’kvin­de­tøj’. Kvin­der, der in­ter­es­se­rer sig for ’kvin­de­ting’. Kvin­der, der ud­fø­rer ’kvin­dejob’. Kvin­der, der bar­be­rer de­res køns­be­håring af. Kvin­der, der dan­ser ero­tisk. Kvin­der, der gi­ver blowjob. Kvin­der, der el­sker ma­end. Kvin­der i det he­le ta­get. Jeg er enig i, at… nej. Jeg er ik­ke enig i no­get her.

I mod­sat­te ring­hjør­ne:

4. Jeg bli­ver akut blind af ka­er­lig­hed, når jeg ser bil­le­der af de ’Skam­lø­se Fe­mi­ni­ster’ og

de­res blot­te­de bryster og bal­der: Jeg glem­mer sim­pelt­hen, hvad

de egent­lig vil ud­over at få mit mund­vand til at lø­be.

Jeg er enig i, at vi kvin­der skal ge­nero­bre ‘ret­ten til at va­e­re seksu­el­le va­e­se­ner og ik­ke kun en flok ske­der, som ma­end kan få or­gas­mer i’. Men sidst jeg kig­ge­de mig i spej­let, var jeg ik­ke se­xet. Da hav­de jeg mad i ta­en­der­ne. Det har Niki­ta Kla­e­strup og co. fra ‘Girl Squad’ for ek­sem­pel al­drig. Det er sten­sik­kert! GA­ME OVER:

For­vir­rin­gen er to­tal. Jeg sav­ner en fa­el­les­na­ev­ner blandt fe­mi­ni­ster­ne i den of­fent­li­ge de­bat. Det kan skyl­des, at der ik­ke er en. Det kan og­så skyl­des, at jeg slet og ret er for dum til at se den.

Men vil no­gen så ik­ke va­e­re så ven­lig at for­kla­re mig, hvad fe­mi­nis­me er?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.