En hård nød kna­ek­kes

BT - - DEBAT -

Det er de fa­er­re­ste af­gif­ter, vi år­ligt sam­les om at be­syn­ge hånd i hånd med fa­mi­li­en og må­ske de na­er­me­ste ven­ner. Men en så­dan af­gift er fak­tisk nød­de­af­gif­ten:

»No’n har va­e­ret i Sve­ri­ge og kø­be bil­lig cho­ko­la­de og nød­der, og det er for­di...«, ly­der det i vers num­mer seks i Bern­hard Chri­sten­sens po­pu­la­e­re ju­lesang, ’Det er jul’.

Fort­sa­et­tel­sen ken­der de fle­ste: ’...Det er jul, det er jul’, men den bur­de må­ske ly­de: ’Det’ så dyrt, det’ så dyrt’, men det vil­le na­tur­lig­vis ly­de langt min­dre fest­ligt. Mo­ti­vet til at kø­be nød­der i Sve­ri­ge lig­ger i den snart 100 år gam­le nød­de­af­gift, der blev ind­ført i 1922, hvor man be­slut­te­de at ind­fø­re en ny skat på luksus­va­rer som cho­ko­la­de, la­krids og nød­der i Dan­mark.

NU LA­EG­GER RE­GE­RIN­GEN - langt om la­en­ge - op til at af­skaf­fe den for­ka­e­tre­de af­gift. Et øn­ske, Dansk Er­hverv af go­de grun­de la­en­ge har haft. »En af de ting, vi ta­ger fat i, er den me­get be­røm­te nød­de­af­gift,« sag­de øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Si­mon Emil Am­mitzbøll på et pres­se­mø­de i går, og fort­sat­te:

»Det gi­ver pro­ble­mer for virk­som­he­der og ae­r­g­rel­se for bor­ger­ne, så den af­skaf­fer vi.«

Fak­tisk er nød­de­af­gif­ten i dag så høj, at om­kring en tred­je­del af ind­købspri­sen hav­ner i statskas­sen, når du hi­ver en po­se i ind­købs­vog­nen. ’Det af­gifts­plig­ti­ge va­re­om­rå­de om­fat­ter mand­ler, nød­der, ker­ner og lig­nen­de, der av­les i Dan­mark, el­ler ind­fø­res fra ud­lan­det,’ hed­der det i dag no­get min­dre po­e­tisk end i ju­lesan­gen i Skats vej­led­ning for punk­t­af­gif­ter for ’mand­ler, nød­der, ker­ner og lig­nen­de’, hvoraf det des­u­den frem­går, at nød­de­af­gif­ten er ab­surd kom­pli­ce­ret og for­skel­lig fra den ene nød til den an­den, fra ker­ne til ker­ne, og igen fra for­ar­bejd­nings­me­to­de til for­ar­bejd­nings­me­to­de. Ren Kaf­ka.

KAF­KA MED KAF­KA på, fak­tisk, for­di nød­der er så sun­de, at Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler, at

man hap­ser dem. Nød­de­af­gif­ten ind­brin­ger statskas­sen mil­li­ar­der, så den kan bli­ve en hård nød at kna­ek­ke - men ba­re klem til, be­løn­nin­gen ven­ter un­der skal­len. Kna­ek løs. jora

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.